ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎᕗᑦ: 1-866-710-4200

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᐊᕕᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᑖ: 1-867-222-3807

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᖃᑦᑕᖅᐳᒍ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ, ᐊᒥᓲᓕᖓᔪᑎᒍᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑕ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᖁᑎᕗᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓵᓕᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ.

ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ

ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᑎᒍᑦ ᐅᕗᖓ 1-866-710-4200.

ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᑦ

ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᑎᒍᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ customercare@qec.nu.ca.

ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ

ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᑎᒍᑦ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ 1-867-793-4225.

ᐅᐸᒡᓗᑎᒍᑦ

ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑎᒍᑦ ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂᑦ.

ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᕖᑦ

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ

1047 First Avenue
Baker Lake, NU
X0C 0A0
1-866-710-4200

243 Umiaq Crescent
Iqaluit, NU
X0A 0H0
1-867-979-7565

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ

18 Omingmak Street
Cambridge Bay, NU
X0B 0C0
1-800-661-0858

6-1 Mivvik Avenue
Rankin Inlet, NU
X0C 0G0
1-800-491-8116

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃᑯᑎᒍᑦ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᕖᑦ

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ

Attn: Customer Care
Qulliq Energy Corporation

PO Box 420
Baker Lake, NU
X0C 0A0

Attn: Customer Care
Qulliq Energy Corporation

PO Box 250
Iqaluit, NU
X0A 0H0

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ

Attn: Customer Care
Qulliq Energy Corporation

PO Box 100
Cambridge Bay, NU
X0B 0C0

Attn: Customer Care
Qulliq Energy Corporation

PO Box 159
Rankin Inlet, NU
X0C 0G0

 

Image CAPTCHA