ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎ

ᐆᖅᒪᖅᑯᑎᓕᒫᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᔭᐅᓲᖑᕗᑦ ᐃᑭᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐆᒪᔪᕕᓂᖕᓂᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥᑦ. ᐅᖅᓱᐊᓗᓕᐅᕈᑏᑦ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᓈᒻᒪᒃᖢᑎᒃᓗ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᑦ, ᐃᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥᑦ ᐱᐅᙱᑦᑐᒥᑦ ᐊᒃᑐᐃᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᑦ. ᓯᓚᐅᑉ ᓱᕈᖕᓂᖓ, ᐳᔪᕐᓘᑉ ᐃᓯᐊᕿᓂᖓ ᓯᓚᒧᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᓪᓗ ᑯᕕᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᑐᖕᓂᖕᒧᑦ.

ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᒐᒃᓴᓕᐅᕈᑎᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᓴᓗᒪᔾᔫᒥᕗᑦ ᓄᑭᓪᓚᐅᓯᐅᖕᓂᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᒐᒃᓴᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦᑕᐅᖅ ᓴᓗᒪᔪᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎ, ᐱᔭᐅᓲᖑᕗᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ ᐊᑐᓕᒃᑲᓐᓂᒐᒃᓴᒃᑰᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᐃᒪᖕᒥᑦ, ᐅᓕᑉᐸᖕᓂᖕᒥᑦ, ᓯᕿᓂᖕᒥᑦ ᐊᓄᕆᒥᓪᓗ ᐆᒻᒪᖅᑯᑏᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑏᑦ ᓱᕈᖕᓇᙱᓐᓂᕐᓴᐅᕗᑦ ᐳᔪᕐᓗᖕᒥᓪᓗ ᐃᓯᐊᕿᙱᓐᓂᕐᓴᐅᓐᓇᖅᖢᓂ ᓄᓇᒧᐊᖃᑦᑕᖅᑕᑦᑎᓐᓂᑦ, ᑎᑭᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕈᓐᓃᕋᔭᖅᖢᑕᓗ ᐆᒪᔪᕕᓂᖕᓂᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᓂᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᓯᐅᕈᑏᑦ ᐊᑭᑐᖕᒪᑕ, ᓱᓕ ᓂᐊᕕᐊᒃᓴᓕᐊᖑᓪᓚᕆᒃᓯᒪᓇᑦ, ᑭᒡᓕᓕᖕᒥᓪᓗ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖕᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᒍ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᓃᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᒐᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᒥᒃᖠᒋᐊᕋᓱᒡᓗᒋᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᖕᓇᖕᓂᖏᑦ ᐃᑭᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᐆᒪᔪᕕᓂᖕᓂᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᓂᑦ. ᒫᓐᓇᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᓯᕿᓂᖕᒧᑦ ᐊᓄᕆᒧᓪᓗ ᐆᒻᒪᖅᑯᓯᐅᕈᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕋᓱᒃᖢᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᓯᕆᔾᔪᑎᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᓛᒥᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓗᓂ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᓃᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᒐᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᒃᓴᓂᑦ ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓯᕿᓂᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓂᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᓄᕆᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓂᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.