ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᖃᕐᕕᖕᒥᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐱᒻᒪᕆᐅᒍᓱᒃᐳᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖕᓂᖕᒥᑦ ᓵᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖕᒥᒡᓗ. ᒪᓕᓲᖑᕗᒍᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᖕᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᖁᑎᑦᑎᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂ ᑎᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖃᖅᑎᑉᐸᒃᖢᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᑕᑦᑎᓐᓂᑦ. ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐱᖁᔭᐃᓪᓗ ᐊᑐᖅᑐᐃᑦ ᑯᐊᐸᕇᓴᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇᓕᑕᐃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒻᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᐱᓪᓚᐅᕆᒋᕙᕗᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᔅᓯ. ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᙱᒃᑯᕕᑦ ᕿᓂᖅᑕᖕᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᒍᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕕᒃᐳᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕐᓗᒍ communications@qec.nu.ca.          

ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᑦ

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕕᐅᕙᒃᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᑐᐊᒐᒥᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ. ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᖏᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐊᑐᖃᖅᑕᓲᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ  ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ.  ᕿᒥᕐᕈᔪᒪᒍᕕᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

    

 

 

ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ