ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᐊᑕᓱᖅ ᐊᑭᖓᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔪᑎ

ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑕ ᑎᒥᖁᑖᓄᑦ (QEC−ᑯᓐᓄᑦ) ᐊᖏᖅᓯᓯᒪᕗᖅ 6.6%−ᒥᒃ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᓯᓇᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᓯᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓛᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᒐᒃᓴᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᒪᐃ 1, 2018-ᒧᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ, ᐊᐃᑉᐸᖓᓗ ᐅᓄᓯᒋᐊᖅᓯᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐄᐳᕈ 1, 2019−ᒥ. ᑭᓯᐊᓂ, ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᖓ ᓅᑦᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑭᖏᑦᑕ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕘᓕᒫᒧᑦ ᐊᑭᖏᑦᑕ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᖅ. .

ᑕᑯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ QEC−ᑯᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᖃᔅᓯᐅᓂᕆᔭᖏᓐᓂ, ᐅᕗᖓ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ

ᐅᓇ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᒫᓐᓇ ᑐᑭᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕗᖅ. ᒪᒥᐊᑉᐳᒍᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᖅᑐᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.