ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 2021 ᓘᕋ ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᒎᑎᐊᐃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 10, 2021) − ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᔪᑦ 2021 ᓘᕋ ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᒎᑎᐊᐃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ ᓵᓐ ᑕᐅᒧᑦ ᐃᖃᓪᓗᖕᒥᐅᑕᕐᒧᑦ. ᓵᓐ ᑕᐅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᕐᒥᔪᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᔾᔪᓯᐊᕋᓱᒃᖢᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐅᐊᑕᓘ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ.

"ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᖃᓂᒻᒪᒍᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ, ᓵᓐ ᑕᐅ ᓂᕈᐊᓵᕐᒪᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᒥᒃ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᔩᓂ ᐃᕼᐊᓗᐊᖅ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓕᒃ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ. "ᐅᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᐳᖓ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᔪᓐᓇᕋᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅ ᐱᑖᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᒧᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐃᑲᔪᐃᓐᓇᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᓇᓗᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑎᓪᓗᑕ."

ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᓲᖑᕗᑦ $5000−ᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ ᓇᓗᓇᙱᑦᑕᕌᖓᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕌᖓᑕᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᑦᑎᐊᕌᖓᑕ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᐅᐱᒋᔭᖃᓲᖑᕗᑦ ᓘᕋ ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᒎᑎᐊᐃ ᐃᑲᔪᑦᑎᐊᖅᐸᖕᒪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅᓱᕈᓐᓇᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ.

"ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᖃᖅᐳᑦ ᓵᓐ ᑕᐅᑉ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓪᓗᓂ ᐊᓂᒍᖅᐸᓪᓕᐊᔭᖏᓐᓄᑦ ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕆᒃ ᕼᐊᓐᑦ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ. "ᐊᓂᒍᐃᑦᑎᐊᖁᒐᓗᐊᖅᐸᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ."

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᕈᓃ ᐴᓱ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ
(867) 979-7524
rboucher@qec.nu.ca