ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᐊᓗᐊ ᑭᙵᕐᓂ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᙵᕐᒥᐅᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᑐᖃᖓ ᐃᒍᑦᑎᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓛᓕᕐᒪᑦ ᔫᓂ 10−ᒥ ᔪᓚᐃ 22-ᒧᑦ, 2021. ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓕᒑᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᕗᑦ ᐊᐅᐸᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᙳᐊᒃᑯᑦ.

ᐃᒍᑦᑎᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᑐᖃᖓᑕ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᕐᔪᐊᓂᒃ ᐲᔭᐃᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᑭᓱᕐᔪᐊᓂᒃ ᐃᒋᑕᒃᓴᓂᒃ. ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓂᖓ, ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓪᓗ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᖁᔭᐅᕗᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᖃᓂᕝᕕᓯᐅᓕᕌᖓᑕ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᕕᓂᑐᖃᖅ ᐃᒍᑦᑎᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓇᓱᖕᓂᖓᓂᒃ.

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖁᔭᓕᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔪᓐᓇᕐᒪᑕ, ᒪᒥᐊᑉᐳᓪᓗ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᓐᓂᖅᐸᑦ ᖃᒥᙶᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

      ###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕈᓃ ᐴᓱ

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca