ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒐᒃᓴᑦ

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐊᖏᕐᕋᖏᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕈᓘᔭᓕᖕᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᑦ, ᖃᓄᕈᓘᔮᓗᒃ ᐱᕕᒃᓴᑦ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓚᐅᑲᒃᑐᓄᑦ.

ᖁᔭᓕᕙᕗᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᑦ ᐱᔪᒥᒍᓱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓚᐅᑲᖕᓂᕐᒧᒃ ᐱᕕᒃᓴᓂᒃ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᕗᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᓇᔫᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᓪᓗ ᐊᑏᑦ ᐅᓄᙱᑦᑐᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓗᓯ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᕐᒪᖔᓯ:

ᐱᓇᔪᖕᓂᐊᕈᔅᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓚᐅᑲᒐᒃᓴᓄᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᓯ ᓇᒃᓯᐅᑎᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐅᑯᓄᖓ hr@qec.nu.ca ᐱᔾᔪᑖᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑦᑎᕐᓗᒍ 'ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒐᒃᓴᖅ'.

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᐅᕗᖓ (867) 979-7529 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ hr@qec.nu.ca.