QEC-kut Akiliktuihimaaqtunun Havagvingit angmaffarniarmiyuq Imaruqtirvia 15

QEC-kut Akiliktuihimaaqtunun Havagvingit angmaffarniarmiyuq Hivulliunmi, Imaruqtirvia 15, Havaktut aulaniinun (8:30 mit 5mun ublumaat tamaat nunalaani ubluqhiutitigun). Akiliktuihimaaqtun Ikayuktiuyut havagviangit nayugaqaqtun talvani Kangiqlinirmi, Qamani’tuarmi, Iqalungni, Iqaluktuutiamilu.

Malikhugit pitquyainnik Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktimit, avatquttukhaungittut amigaitilakhangit inuit talvungauyunik Akiliqhijaqtuqtunut Ikayuqhirvikhani attautikkut. Tamaita akiliktuiyun apiriyauyut maliktiaqtakhait atuqtakhaliuqtauhimayut taimalu 2 miitaanik qanitturiiktukhaungitun (6 feet nikluuniit). Hivulliq ikaangniq tikuaqtauhimayuq iningnikhanun aalalu ayuqhautiqangniaqtunun.

Kivraqtuidjutit inungnut hivayaquyiyut hamunga 1-866-710-4200 qaritaujakkut titirarvikhat uvani customercare@qec.nu.ca apiqqutikhaqaruvit ihuumaluutiqaruvitluuniit talvuuna QEC-kut ikajuutikhanik. Akilirarhat naliangniklu qanuqtun akilikhivikhainnik takulugu QEC-kut qaritaujakkuurutaani naqillugu hamani. 

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Renee Boucher

Himmautaullaktuq Ataniq, Kuapuliisikkut Tuhaqtipkaijinni

Qulliq Auladjutikhanut Kuapurainga

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca