Ilaunitigut Nunallaami

Laura Ulluriaq Gauthier Ikayuutigiviqaqtuq Maningniq Ilihaqtumun Ilihaqvikyuami Aittuuta

QEC kut Laura Ulluriaq Gauthier Ikayuutigiviqaqtuq Maningniq Ilihaqtumun Ilihaqvikyuami aittuutigiyauvaktuq pidjariktumun Nunavunmiutamun ilihariaqtuqtumun ilihangnikkut ilihaqvikyuami. Laura Ulluriaq Gautheir hivunikhaliuginnaqtuq ilitaripluni akhuuqhainia nunallaami munariyauyukhamik pauwaktuutikhainik Nunavunmi. Aittuutikhaq tuniyauginnaqtuq uqiuk tamaat, $5000 taalakhaqhutik itquumadjutigiplugu Ms. Gauthier’s hivunikhaliuqpagait, iniqtiqtirinirmun, ikayuinnaqnirmunlu nunallaami.

Naunaittiagumaguvit Laura Ulluriaq Gauthier Ikayuutigiviqaqtuq Maningniq Ilihaqtumun Ilihaqvikyuami piutaannut uuktuutikhangniqluunniit piumaguvit, hamunga naqillutin.

Havaakhanut Ayuikhayut Kanata Nunavut

QEC kut aliahuqtut ikayuqpangmatta huli maningniklu ikayuutikhainniq ilihaqtunut pivakkamik Havaakhanut Ayuikhayut Kanata Nunavut tatigut 2007 min pidjutihimmaaqpangmattalu. Akhuuqhainia Nunavutim Havaakhanut Ayuikhayut havaagiktuni ayuittiaqtukhanilu havaagigumaplugitlu inuulrammiit Nunavunmin ikayuutigiyauyuq QEC kunnut itquumadjutaannut ilihaingnitigun, hivunigiyavutlu pipkaiyuq havagviugiplunilu, kivraqtuidjutiuplutik inuqangniitnut Nunavunmi.

Naunaittiagumaguvit Havaakhanut Ayuikhayunut Kanata Nunavut, hamunga naqillutin.

 

Titiraqhimaniit