Qayangnainnikkut Pauwaiqhimanirnilu

QEC UPINNGAQTAUNIKKUT HIVAUYAUTI: 1-867-222-3807

Uvani aallanganiqaqtumik nunagiyauyumik Nunavutun, tahamani 25-nguyut ungahiktuk nunallaat hiamitiqhimayut tamaani uvani 1,932,255 square kilometres-ni, niglaumaniit iliqpaktut imaatut -50 degrees Celsius anurhilaqiqyualiqpakhunilu avatquthugu 150 kilometres atauhirmi ikaarnirmi, pauwaliurniq tunihinirlu pauwatuutikhanik atuqtunun pitjutiinnaqtuq angiyunik ayurnavyaktunik. Kihimi, Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumatjutiit (QEC) aulahimmaaqtuq kiuvakhugit aulapkainikkut ayurnarhivaktut pipkaqtitauyut hilaptiknin.

Tuninikkut qayangnaittunik nakuuyuniklu ikumatjutikhanik hivulliutiyauqpiarhimayauyut QEC-kunnun quviahuktugullu aulapkainikkut taimaittumik aturutimik atuqpaktunun. Ilaani piyukhauliqpaktuq nutaqqatitlugut ilangit hanalrutivut havagiami ihuarhainikkut nutaanguqtirnikkullu alruyaliqitjutiptiknun pipkainikkut qayangnaittanginni havaktiptiknun inungnunlu. Una pitjutiliqpaktuq ihuarhaqtauhimayunik pauwaiqhimallaknirni qakugunguharaangat. Taimailiurnikkut, nutqaqtittaaqtavut pauwaiqhimanirniit atuqtinun hivunikhani.

Aallanitauq, pauwaiqhimaniit pivaktut aallanin ilihimayaungittunin qanuriliurutinin imaakiaq:

  • Hilaryukyuarnirnin imaatut pirhirnirnin, anuqqakyuarnirnin, hikunguqpaktunin nipalungnin, hikukalirnirninluunniit
  • Akhaluutit tuluraangamikkit alruyat napariat pauwaliqitjutitluunniit hanalrutit
  • Huratjat kahaqqaangamik alruayliqitjutinik (i.e., tulugayuat)
  • Aulapkainikkut qanuriligaangata pauwaliqivikmi uvanilluunniit pauwaliqitjutini aulatjutainni

Pauwaiqhimaliraangat, QEC-kut havakpiaqpaktut aullaqtinniarhimaplugu qilamik qayangnaittumiklu. Pitjutitigut, aulapkaivaktugut nakuunikkut aktilaarutimik avatquhimayumik 99.8. Nakuunikkuurutivut naunaiyaqtauhimayuq imaatut kaffiuyuni ihuarhaqtauhimayunik ilihimayuangittuninlu pauwaiqhimanirni pivaktut atauhirmi ukiumi, uvanilu hivitunirnirni atuqtut pauwaiqhimatjutainni.

Kangiqhihimayugut anginiqarniani kangiqhittiarutini pauwaiqhimaliraangat. Atuqpaktugut inungun tuhaumapkaitjutiptiknik, inungnun tuhaumapkaitjutinik, naalautiniklu tuhaqtipkainikkut atuqtunun ilitturipkarhugillu piniarungnarhiyukhanik pauwaiqhimanirnik. Ilitturittiarlugit ukuninnga tatja pauwaiqhimanikkut ilitturipkaitjutinik.

Mikhilaaqtaaqtatit hulaqutiit pauwaiqhimanirni upalungaiyarnikkut hivuagut. Ilitturittiarlutit qanuqtut upalungairiami pauwaiqhimanirnun.

Unniutinikkut pauwaliqinikkut ihuitjutimik, pauwaiqhimanirmik upinngaqtaunirmikluunniit, hivayatjavat 1-867-222-3807 imaaluunniit naqillugu hamna aallanik ilitturipkaitjutikhanik.