Uvaptiknik

Talvannga Nunavuutim avikturninnga Nunatsiamit, Nunavut Qulliliqiyikkut piyaa maliganga pauwaqtuutigiamikni nunallaanut Nunavunmi April 1, 2001mi. Attiqtauffaaqtuq uuminnga Qulliq Alruyaqtuqtunik Kuapuriisingit (QEC) 2003mi, una nunavunmi kuapuriisinga 1 hannat pusantmik nanminiriyauyuq Nunavut Kavmaatkunnit, aulapkaiyuq ungahinngittumit kavamatkunnit, uqaqtukhaq nunavunmi Ministanganit munariniqqtuq QEC-kunnut.

Avaliittugut januriitaqtunik atuqtipkaiyugullu pauwaqtuutikha Nunavunmi.

QEC atayuq havaktuqlu uumani Qulliq Alruyaqtuqtunik Kuapuriisingit Maligangat pauwaqtuutit akikhangit piliurhimayuq malikhugu uumunnga Uumaqutingit Akingit Ihivriurningit Katimayiit Maligangit. Akhuuqtugut tunigiami qayangnaittumik, pittaaqtumik piqaqtumiklu pauwaqtuutit kiuttaarniqmut pimmariktumiklu pipkaipluta havaqatigiikniq tamainnut tigumiaqatauyunut.

Pauwaqtipkaiyugut 15,000 alruyaqtuqtunik atuqtut tamainni Nunavunmi. Piliuqpaktugut tunipluta pauwakhanik Nunavunmiunut aulapkaidjutinganut 25nguyunut avaliittut urhuqyuamik pauwaqtuutauyut 25ni nunallaani, Atauttimut tikiniagahuarutaanun iliuraqhimayuq aktikkulaanga 76,000kWmiin. QEC-kunni, ihuarhaqpaktavullu, pauwaqtuutikhanik alruyaqtuutiniklu pingahuuyunit avikturhimayunit pauwaqtuutiuyunik: Iqalungmi, Kangirliniqmi Iqaluktuutiamilu. Havakvipta hulilukaarutingit munariyauyut atan’nguyaqarvikmi Qamaniittuami maniliqinirmut havakvinganilu Iqalungmi. QEC piqaqtuq 200nik havaktut tamainni Nunavunmi.

Pauwaqtuutikhanik ihariagiyut Nunavunmi pivagait agyaqtauyunit urhuqyuakhanginnik. Tamaita nunallaangit Nunavunmi nanminiqaqtuq avaliittumik pauwaqtuutikhanginnik januriitamik pauwaquutikhamiklu. Piqangittuq himmautikhaanik. QEC avaliittuq pauwaqtuutit kuapuriisiuyuq Kaanatami piqangittuq piliurhimayuq nunamikni pauwaqtuutit ikayuutikhanik avikturhimayumiluuniit pauwaqtuutikhaq ikumaqqutikhaq pittaarninnganik, piliuqtuq qanurittaakhaanik ihariagiqpiaqtumik atuqtakhaq urhuqyuakhamik.

Titiraqhimaniit