Munariniqmut Ikayuutikhat

Inuit tamaita pauwaqtuutimiknik atuqpallaanginnarialik - Ayurnaittuq! Taimaatut pigumi, pauwaqtuutimik atuqtut ikikliyuumiinarniaqtaa pauwaqtuutinginik taimaa atuqpallaarnaittumik pauwaqtuutit akinginnik akhuraaluklu ikayurniaqtuq ukiuqtaqtup avatinganik. Ilihimaliqlutit ilanginnik ayurnaittut hunavaluit qanuriliuqtaaqtat atuqpallaarnaittumik pauwaqnik iglukni havakvikniluuniit.

Unaqutain

 • Atpaklogo nunaqutim ihuaqutaa unukpan hiniliruvin agilraohimayokagitpaluniin.
 • Iliuraklogo qiqhulaaqtuq avatainun igalaan, ukujalo avatain, ikianuagilo atautiguqniginilo.
 • Ihuarhalirukni uunaqutit naqitarvinganik, ihuarhihuiqlugu igluap uunaqninnganik. Taimailiuruvit qilaminnuaq igluat uunaktilimaitaa. Puiguqnaqtuq iknikhilaariami taimaatut atuqpallaaqnaqtuq pauwaqtutip akikhanganik.

Ihuaqutivaluin

 • Qamilugo qaritauyan, TV, ahiilo ihuaqutin atuqtaugitpata.
 • Himauhiliqata ihuaqutin, qiniqlotin aulaniqatiaqtonik, alruyaqtutituqpalaagitoniklo. Ukua naunaipkotiqaqtun 20%-mik mikihiqhamik alruyaqtutinik atuqpaktun.
 • Ihumagilogu himauhiriagani utuqaq qiqitiiviin nutaamik alruyaqtutituqpalaagitomik. Uplomi Alruyaqtuqpalaagitun qiqitiiviin 50%-mik atugitun alruyaqtutinik taimanin qulini ukiuni.
 • Qiqitiviin Quaqhiiviiluniin niglaumaniginik ihuaqhimayavun. Qiqitiviin 1’C-min 3’C-mun, quaqhiiviiin -18’C-miilotik qiqumanigin.
 • Tugiqpaklogo qiqitiivik iglum haniraanin halumaqtiriagani qiqumayutain tuqhuanuin (kihiani piqaruvin “halumaqtiriitomi” qiqumayutainik). Ikumakhaalimaituq halumakpata tuqhuanuagin tunungani qiqitiivium atuginiqhaulonilo alruyaqtutinik.
 • Atuqpaklogo igayutinuaq kayumiktuq tusliurutiluniin igaviugitok. Atulimaituq 50%-mik igayutinun alruyatutin akituniganik.
 • Atuqluajavuq alruyaqtuqtuq imaqmik unakhiiyun qaaganiugituq igniqvium qalahalaqtugituqluniin igajun. Pilotin inminik qamilaqtomik imaq unakpan.

Imaq

 • Iliurailotin kayumiilarutinik uarutinik kuviviuyuniklo. Ukua 15%-mik aturutaugitaagani unaqtunik imaqnik akituniganik, kayumiilarutin uaqhivikmi imaqmik atuqpalaarutaulaaqtun 10%-mik.
 • Kahumiilarutin uaqtiqvikmi uaqhivikmilo kahumikniqaqtun 1.0 - 2.5 GPM (kalan atauhik minitmi).
 • Uaqtiqpaklogin niriyutihi amigaiqata kihiani uaqhivikni paniqhiqlogilo taimaginaq.
 • Uaqhitailotin niriyutinik unaqtuq kuvitilogo. Imiqlogo uaqvik imaqugitomik uaqhiyaaqni.
 • Imaqmik atuqpalaagitaakni ihuaqhaqlogin kutikaqtun kuviyuluniin.
 • Umiklogo imaq kigutigikhaqtilogin umiiyaktilotiluniin kuviinagitaagani.
 • Naitomik sauvaqlotin imiqlogo uagitaakni. 5-­minitmik sauvaruvin atuqniqaqtuq napainaanik imiqlogo uarutim.
 • Ililogo imaquqtohigitaagani quyaqtuqvium imaqaqvia ihuaqutimik. Imaktuqpalaalimainavin agiyomik ukiutuaraagan.

Quliin

 • Qamilogin quliin aniliruvin igluamin.
 • Himauhiqlotin kaimaloriktunuin quliin ikumayutinik atuqpalaagitonik quliqnik, qaraqnahaaqniaqtun. Atauhiq 20-min 25-mun watt-goyuq quliq alruyaqtutinik quliq qaumaniqaqtuq ayikutaanik 100 watt-goyum qulium.

Aanuraanik Uaqhiyotin

 • Niglaumayumik imaqmik atuyavutin aanuraaqnik uaqhiguvin. Aginiqhaq aulayun atuqtuq uaqhigaagavin aanuraaqnik atuqniga unaqtuq imaq.
 • Uaqhivaklotin tatayutilaaqtonik uaqhinmik ikitugitunik. Atuqpalaalimagitutin imaqmik, pivikhamik, manikmiklo.
 • Ihumagijavan niuviriaqni aanoraanik uaqhitimik hivuagun iliuruaviqaqtomik aanoraanik alruyaqtuutituqpalaagitaagani. Imaqtuqpalaagitun, alruyaqtutinulo ihuaqutinik, iqmiutiniklo.
 • Ayuqnaitpan, nivigaqpaklogin aanuraatin atuqhimaitomik paniqhiivik.

Aularutin

 • Niuviqlotin inminik qamiqataqtomik ikitpakhunilo akhalutivin unaqutaa. Igniqotaita unaqotaa malruuknik pigahunun ikaqniqni aulagumi uunakhimainakniaqtuq igniqun.