Qulliq Auladjutiqhanut Kuapuraisinga uuktuqtun urhuryuatigut ikayuutiqhainnik utirutiqhanut

Qulliq Auladjutiqhanut Kuapuraisinga (QEC) uuktuqtut utirutiqhamik akiliqtuiyuktunut urhuqyuanik 1.29 sians atauhirmun kilowanmut ikaangnirmun talvanga Qitiqqautiyuq 1 min Apittilirvik 30, 2021 mut.  Urhuryuatigut ikayuutaa aadlamik akiliqtuidjutauyuq utirutiqhamutluunniit akiliqtuiyuktunut pidjutilluagiplug ihumagiplugu aadlanggania urhuqyuap akiit talvanga alruyaqtuutikkut akiliuhianggitnik akilluariyaatlu urhuqyuatigut akiliqpagainnik QEC kut. 

Uuktuutaa tuniyauhimayuq Ministamun munariyaqaqtumun QEC kunnut, qiniqhiaqhimaniaqtuqlu pitquidjutiqhanik nunavutim Auladjutiqhanut Akiliuhianggit Ihivriuqtiit Katimayiinnit (URRC).  Auladjutiqhanut Akiliuhianggit Ihivriuqtiit Katimayiita (URRC), ilikkuuqhimayut uqaudjauyiuplutik timiqutait, ihivriungniaqtait inungnit kiudjutigiyainnik piviqhaqaqtittilugitlu qanuqtun piyuqhanut uuktuutimut Ministamun munariyaqtumun QEC kunnut.  Inungnit kiudjutait tuniyaungginariaqaqtut qaritauyakkuuqlutik hamunga  URRC@gov.nu.ca 5 munggaqtinnagu May 7, 2021.  Talvunggaulutit www.URRC.gov.nu.ca fnaunaittiariami uuktuutimun.

Minista munariyaqaqtuq URRC kunnut an’ngiqtaa hadjakaffumik utirutiqhamik aadjikkutaanik akiqhangmik URRC kut ihivriungninga iniktiqqat.  Utirutit talvainnakmun kin’nguvaqhimayunut akiliqtauyuqhanut talvunggaqtauniaqtut pauwaktuutit akiliraqhainnut. 

Naunaittiagumaguvit QEC kut urhuqyuat ikayuutinut utirutiqhanut uuktuutatigun takuinnariaqaqtun hamani www.qec.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Renee Boucher

Atan’nguyaullaktuq, Kuapuratkunnut Tuhaqtipkaiyini

Qulliq Auladjutiqhanut Kuapurainga

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca