Qiniqtut uuktuqtuukhanik QEC-kut Katimayiuyukhanik

Qulliq-kut Alruyaqtuutiliqiyit Kuapariisiuyuq (QEC) qiniqhiayuut nutaanik katimayini ilayukhanik pigahuni ukiuni inikhaqaqlutik atuliriaqluni January 7-mi 2017-mi.

QEC-kut ukiuqtaqtui kuapariisiuyuq tamaat nanminiriyauyuq Kavamanit Nunavumi.

Nunavumiut atuqhimayut ayugitut hanaugakhaliuqniqmik, maniliqijutinik, havatuliqinikmilu uuktuquyauginaqtut.

Uuktuqtuut qaritauyakut titiraquyauyut pijutigiyamiknik qanuriniriyamikniklu uuktuutimi uumuga Alexandra Garrett-mut uvani agarrett@qec.nu.ca mi tikitinagu December 30, 2016-mi.