QEC-kut upalungauyautikhamingnik ihivriuqhinahuaqtut nunamik igluqpakhaqarvikhamik Iqaluktuuttiami

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) unniutiyumayait inungnik Iqaluktuuttiami kantraqaqtuq nunanganiihunguyuq Apitilirvia 2 talvunga aglaat Apitilirvia 6, iniqtiriyaamingnik nunamik inikhanik qauyihailutik Pauwaqarvingmik (Lot 8-1, Block 6; Lot 1 unalu 2, Block 6; Lot 8, Block 20), unaluttauq utuqqaq QEC-kunni Havaktit Iglugiyat, #1 Amagok Street (Lot 18, Block 17).  

Kantraqaqtuq aturniaqtut akhaluutiryuanik ihivriuqtauyukhanik katiqhilutik nayugangani nunami naunaiqtauhimayuq aupayaaqtumik nunauyarmi ataani. Nunqaqtut apiriyauyut talvuunaaqtailitquyauyut nayugaani havaktakhat havaktauyangani qayangnaittumik.

Hamna nunamik nayugaakhanik ihivriuqhidjutaat havaktakhaanut ilauyuq QEC-kut ihuaqtumik havaktauyukhat piqutimingnik munaqhinirmik. Kuapuliisitkut Aaanniarnaittumik, Aannirnaittumiklu imaalu Avalitiqiyikkut Havagviat ihivriurniaqtait paqitauhimayut naunaiyariamingnik qanuriliurutikhanginik piyariaqaqtunika vatiliqinirmut maliqayakhanginnik. QEC-kut qanuqtutliqaak ikiglinahuaqpagait kuapuliisitkut avatiliqinirmut apqutikhangit.

QEC-kut mamainaaqtun hamna ihuirutikpat.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Catherine Whittaker
Atan'ngujaullaktuq, Kuapuriisitkunni Tuhaumapkaidjutini
Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit
(867) 979-7513
cwhittaker@qec.nu.ca