Hivayautit uumilguqhainikkut Pinahunikkun QEC-kun agtunluaktunu

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikummajutii (QEC) qayagitquliqtait Nunavummiut Hivayautit uumilguqhainikkut ihumagiluaqhugit QEC-kun agtunluaktunun inuin. Hivayaqtut uqahutik inmik QEC-kunui ukunannga havaqtiuyun igiktuhutik kilamik akiliqtuikuplutiq agtunluaktunun angkilihigitkuvin pauwatuti kipiyauniatuk.

Taimali pauwatuti akiliktahan kangikkan , QEC-kun ukunannga havaqtiuyun pingnahugitniatun agtunluaktunun hivayautikkunlu kiguani unipkaaq tuyuinnarialgit titiraqhimayumik. Kinalikak inuk agtunluaktuk tuyuktauhimakpan hivayaktaupanlunin, takilikak nikinnata hivayautin hivayavatin QEC-kun Pityaginiatigun Naunaiyaiyiin havaqvitnun uvuga 1-866-710-4200. uqahutik inmik QEC-kunui ukunannga havaqtiuyun uqatlahuguyun tapkuan hivayaktun atlauyunlu taimalu inmiugittun .

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikummajutii (QEC) puiguktaililuhi inuin agtunluaktunun Ikummajutii kilamihutik pauwatuti kipiyauyuitut taimali akilitahani akilihigitkagamik . QEC- kun havakatigivaktainli inuin agtunluaktunun tapkununa akiliffanianikun uutukkagutunik pauwatutinik kipiyaugittagini .