Atan'nguyalluanguyunut Aallannguqtirutit

IQALUIT, Nunavut (Imaruqturvia 24, 2016) – Hivuliqti Peter Taptuna ublumi tuhaqtittiyuq aallannguqtirutinut Nunavut Kanvamanganut atan'nguyalluanguiyunut havaqatigiiktuni, tikkuaqhivlutik angiyuqqaaqamik ukunani Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit (QEC).

“Ihuaqhaidjutigiyaanut atannguyalluat katimayiinnut, aallannguqtirutilluat kavamaptingni atan'nguyalluanguyunut pihimmaakniaqtaat ihuaqtumut havaktauyanut hivuliqtiudjutikhanut uumunga Sivumut Abluqta,” uqaqtuq Hivuliqti Taptuna. “Ukuat tikkuarutingit ikayuutauyut qauhimayanut havaktaaktanginnullu kavamatkuni hivuliqtiuyuni, quviagiyaralu ihuaqhaqhugit hakugiknikhat havagviptingni.”

Atuliqlugu Taaqhivalirvia 5, 2016, Bruno Pereira Angiyuqqaanguliqniaqtuq QEC-kunut, iniqqat nunakyuamut uuktuutikhaq. Mr. Pereira ayuittiaqhimayuq titirauyaqti master- qaqhuni nanminiqaqtunut auladjutikhainut, havaamungaqtihimayuq piqaqhuni qaangiutivlugu 25-ni ukiuni havakhimavlugit Ontario-mi alruyaktuqtunut havagvigiyamut.

Talvunga Taaqhivalirvia 29, 2016 ataaniittut aallannguqtirutit atuqtauliqtut:

Chris D’Arcy, Ministaup Tuglia Kiinauyaliqiyikkut, havaariliqtaa Ministaup Tuglia ukununga Kavamaliqiyikkut, Maligaliurvikmi Titiraqti unalu Titiraqti Atan'nguyauyunut Katimayiinnut.

David Akeeagok, Ministaup Tuglia Kavamaliqiyikkut, Maligaliurvikmi Titiraqti unalu Titiraqti Atan'nguyauyunut Katimayiinnut havaariffaaliqtaa Ministaup Tuglia Avatiliqiyikkut.

Simon Awa, Tuglia Ministaulaktuq Avatiliqiyikkut utiffaaqhuni uumunga havaarihimmaaqlugu Aivaqatauyilluaq, Nanminiqhurniq.

Jeffery Chown, Nunavunmi Maniliqiyi, tadja tikkuaqtauyuq uumunga Ministaup Tuglia Kiinauyaliqiyikkut unalu Titiraqti Maniliqinikkut Munaridjutikhanut Katimayiit.

Alma Power, Tuglia Maniliqiyi, tadja havaariliqtaa Maniliqiyilluangullaktuq.