ᑲᓱᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ

ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ: 1-866-710-4200

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᖑᒍᕕᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓪᓗᒥᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᖁᔨᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᑖᒧᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᓪᓗᒧᑦ, ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ (QEC) ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓱᑲᑦᑐᒥᑦ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᓪᓗ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒥᑦ.

ᖃᓄᖅ ᓄᑖᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓯᐅᑎᑖᕐᓂᕐᒥᑦ

ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᖏᕐᕋᕐᒥᑦ ᐃᓪᓗᕐᔪᐊᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕇᖅᑐᓂᑦ, ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᑎᓐᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᑖᖑᔪᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᕐᓂᐊᖅᒪᑕ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒧᑦ ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖᓄᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓄᑦ. ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᖓ $20 ᐊᒻᒪ GST ᐊᖏᕐᕋᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ $40 ᐊᒻᒪ GST ᑮᓇᐅᔾᔭᑦᓴᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑯᓂᖏᑦᑐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᑐᐊᖓᓂᑦ.

  1. ᒥᓇᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ. ᒥᓇᕈᓐᓇᖏᒃᑯᕕᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒻᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᓗᒍ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᑎᓐᓂᑦ ᐅᕗᖓ 1-866-710-4200 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ  customercare@qec.nu.ca ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ, ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᑦ, ᓱᑲᑦᑐᑦᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ. ᑎᓕᓯᔾᔪᑏᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐊᐃᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓂᑦ. ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᑕᑦ ᐊᖅᑯᑎᑎᒍᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

  2. ᑐᓂᓯᒋᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᒥᓪᓗ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒻᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ, ᐅᐸᓪᓗᑎᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ  customercare@qec.nu.ca. ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᐊᖅᑯᑎᑎᒍᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᓪᓗ ᑐᕌᕈᑎᖓ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

  3. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᓇᓗᓇᒃᑯᑕᖓᓂᑦ ᐊᑎᖅᐱᑦ, ᐃᓅᓕᕐᕕᕕᓂᖅᐱᑦ, ᐃᓪᓗᓯ ᑐᕌᕈᑎᖓᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᓪᓗ ᑐᕌᕈᑎᖓᓂᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᓐᓂᑦ ᐸᐃᑉᐹᖁᑎᓐᓃᓐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᓲᕐᓗ ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑏᑦ, ᐃᓅᓕᕐᕕᑦᓯᐅᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅᓯᐅᑎᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᓈᓴᐅᑎᖓ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᓱᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓐᓂᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓪᓕᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓪᓗ. ᐊᐱᖅᑯᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᑲᓱᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓐᓂᑦ, ᑎᓕᐅᕆᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᐅᖄᓚᖁᔨᑦᓱᑕ ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-866-710-4200 ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ  customercare@qec.nu.ca

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᑲᓱᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐲᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᖅᑲᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᐲᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᑖᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒥᑦ

ᐊᑭᓖᔩᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᖁᔨᔪᑦ ᓄᑖᓂᑦ ᓄᑖᙳᖅᑎᕆᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᓯᒋᐊᓖᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒻᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᑎᓐᓄᑦ. ᑎᓕᐅᕆᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᑐᓂᓯᖁᔨᑦᓱᑕ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᑎᑭᒐᔭᖅᑐᓂᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ.

  1. ᒥᓇᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ. ᒥᓇᕈᓐᓇᖏᒃᑯᕕᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒻᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᓗᒍ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᑎᓐᓂᑦ ᐅᕗᖓ 1-866-710-4200 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ customercare@qec.nu.ca ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ, ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᑦ, ᓱᑲᑦᑐᑦᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ. ᑎᓕᓯᔾᔪᑏᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐊᐃᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓂᑦ. ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᑕᑦ ᐊᖅᑯᑎᑎᒍᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

  2. ᑐᓂᓯᒋᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᒥᓪᓗ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒻᒥᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒥᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓄᑦ (ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ ᐅᐊᔭᓕᕆᔨᒥᑦ ᑳᓐᑐᕌᖅᑎᑦᓯᓯᒪᒍᕕᑦ, ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒻᒥᑦ). ᑐᓂᒍᓐᓇᖅᑕᓯ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᔭᓯ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ servicedesk@qec.nu.ca, ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᑎᓐᓄᑦ, ᐅᐸᓪᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓄᑦ, ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ (867) 979-7548ᑕᑯᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ: ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ, ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᑕ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᑕ ᐊᖅᑯᑎᑎᒍᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

  3. ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔭᓐᓂᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓐᓂᑦ. ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᖅ ᓴᓇᒋᐊᖃᕈᑦᑎᒍ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎ ᑲᓱᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑎᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᓇᓚᐅᑦᓵᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᓯᕗᒧᐊᑦᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓂᖓᓂᑦ.

  4. ᐊᑭᖃᖅᐸᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓄᑦ. ᐊᑭᓕᐅᑏᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᒌᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑭᖓ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ. ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ ᑐᓂᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᐸᒍᑎᓪᓗᓂ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓪᓕᐊᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓄᑦ. ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᐊᖅᑯᑎᑎᒍᑦ ᑎᑎᖅᖃᓂᐊᕐᕕᒃᑯᓪᓗ ᑐᕌᕈᑎᖓ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

  5. ᐱᒋᐊᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᐊᓕᑎᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐱᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᑦ. ᐅᐊᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᓂᖅ ᐱᔭᕇᖅᐸᑦ, ᐋᖅᑭᑦᓯᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐅᐊᔭᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐊᐅᔭᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐊᖏᖅᐸᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᑦ ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖᓄᑦ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᓂᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᖁᔨᓂᕐᒥᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᖑᐊᑕᖅᓯᓐᓇᕈᒃ:

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ

P.O. Box 1000

Station 610

Iqaluit, NU

X0A 0H0

 

 

ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: (867) 975-5453

ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 975-5423

ᐊᑐᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 975-1012

ᐃᕐᖐᓐᓇᖅᑕᐅᑦ: esafety@gov.nu.ca

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓐᓂᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓪᓕᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓪᓗ. ᐊᐱᖅᑯᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓐᓂᑦ ᐊᖏᕐᕋᕐᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᖅᓂᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑎᓕᐅᕆᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᐅᖄᓚᖁᔨᑦᓱᑕ ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-866-710-4200 ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ customercare@qec.nu.ca

ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ