ᖃᓄᖅ ᐊᑭᓕᒃᓴᑎᑦ ᐊᑭᓕᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᒋᑦ

ᖁᓪᓕᖅ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᐅᑕ: 1-866-710-4200

ᖃᓄᕈᓘᔭᖅ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᖅ ᐊᑭᓕᒃᓴᒥᖕᓂᒃ ᐊᑭᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᑭᓕᕆᐊᖅᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᑎᒍᑦ. ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᕐᓂᕈᕕᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᖅ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᓄᑦ, ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕗᒍᑦ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᑦᑎᓐᓄᑦ 1-866-710-4200-ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓇᖅᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ customercare@qec.nu.ca-ᒧᑦ.

ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᑭᓖᓂᖅ ᐊᑭᓕᒃᓴᓕᕆᔨᒧᑦ  

ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᖅ ᐊᑭᓕᒃᓴᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓲᕐᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥᑦ, ᑯᐊᐸᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᑮᓇᐅᔭᒃᕕᖕᒥᑦ, ᓇᒃᓴᕐᓗᒍ ᐊᔾᔨᖓ ᐊᑭᓕᒃᓴᑦ. ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᒥᑦ, ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᖃᐅᑎᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᓂᔾᔪᑎ ᐊᐅᑕᔫᖓᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᒃᑭᒥᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐊᑭᓖᑎᑦᑎᔨᒧᑦ.   

ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ  

ᖁᓪᓕᖅ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᖅ ᐊᑭᓕᒃᓴᓄᑦ ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᓂᔾᔪᑎᒥ ᐊᐅᒃᑕᔫᒥᑦ ᖃᒪᓂ`ᑦᑐᐊᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓄᑦ 1-866-710-4200−ᒧᑦ.

ᑎᑎᖅᑲᑯᕕᑎᒍᑦ  

ᖁᓪᓕᖅ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᑯᑎᒍᑦ ᓯᒃᑭᒥᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᓂᑦ. ᖁᓪᓕᖅ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ ᑐᕌᕈᑕ, ᒫᓂ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᐊᖏᖅᑕᐅᕙᒌᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᑎᒍᑦ  

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᑎᒍᑦ ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᕆᕗᑎᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕈᕕᑦ, ᑕᕿ ᑕᒫᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᓐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐊᑭᓕᑦᓴᓂᒍᑎᓐᓂᒃ ᐲᖅᑕᐅᑲᐅᑎᒋᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᓗᓂ. ᐊᖏᖅᑕᐅᕙᒌᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᑦ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖕᓂᑦ.