ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑎ

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᖓ 23 ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓚᕆᒍᒪᕗᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᒃᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᑦ. ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᒥᒃ ᐱᓕᕆᔪᒪᓪᓚᑦᑖᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓚᐅᖅᐳᒍᑦ (IEP). ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᓈᒪᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᕗᖅ ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔪᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᖁᓪᓕᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑦ ᐊᑐᖅᖢᒍ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐅᑯᐊ ᐃᓚᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᕗᑦ:

ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᙳᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ

ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᙳᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑐᒪᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ, ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ  ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ

ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᓄᑖᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒥᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᐊᓂᒍᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᐸᒍᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᑖᕐᓗᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ. ᐅᑯᐊ ᐃᓂᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᐊᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓯᐅᑎᓕᕆᔨᑦ, ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐅᐊᔭᓕᕆᔨᑦ, ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᙳᐊᓕᕆᔨᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒃᓴᓕᕆᔨᑦ−ᐱᖁᑎᓕᕆᔨᑦ.

ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ

ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓚᐅᑲᒃᐸᒃᑐᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓂᒃ.

ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᐅᒃ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ. ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕗᖓ hr@qec.nu.ca.

ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂ. 

ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ

ᐅᓇ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᒫᓐᓇ ᑐᑭᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕗᖅ. ᒪᒥᐊᑉᐳᒍᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᖅᑐᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.