ᒪᒃᐱᖓᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᑦ

ᑲᑐᔾᔨᔪᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃᑖᕈᒪᕗᒍᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᐅᖅᑐᒍᑦ ᒪᒃᐱᖓᔪᓂ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᕐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓱᒪᒋᓐᓂᕈᕕᐅᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᕗᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᑦᑎᓐᓄᑦ hr@qec.nu.ca.

ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂ.

Iqaluit

ᓄᒃᑭᒃᓴᕈᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᓐᓇᖅᑕᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ!

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦᑎᐊᕙᒃ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ! ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᑎᒍᑦ ᐆᒻᒪᕆᒃᑎᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᑕ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥ, ᐊᑐᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥ,...

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ:
ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓐᓄᓚᐅᖏᓐᓂᓕᒫᖓᓂᑦ
Iqaluit

ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓲᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᓂᒃ, ᑕᑎᒋᔭᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᑐᓗᐊᙱᑦᑐᓂᒃ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐱᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᖅᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᕈᓐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑐᕈᓯᕐᓂᒃ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᐱᕕᒃᓴᕈᓘᔭᕐᓂᒃ...

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ:
ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓐᓄᓚᐅᖏᓐᓂᓕᒫᖓᓂᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (QEC) ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ, ᐃᑯᒻᒪᖁᑎᓄᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖅᑐᓕᒫᓄᑦ.   ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᓂ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᓂᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒥᓄᑦ,...

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ:
ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓐᓄᓚᐅᖏᓐᓂᓕᒫᖓᓂᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᓄᒃᑭᒃᓴᕈᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᓐᓇᖅᑕᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ!

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦᑎᐊᕙᒃ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ!  ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᑎᒍᑦ ᐆᒻᒪᕆᒃᑎᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᑕ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥ, ᐊᑐᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥ,...

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ:
ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓐᓄᓚᐅᖏᓐᓂᓕᒫᖓᓂᑦ