ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᓪᓗ

ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᖃᓚᑎᖓ: 1-866-710-4200

ᑕᐃᒫᑦᑕᐅᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓂᑦ, ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᓪᓗ ᐱᑕᖃᕐᒥᒐᑦᑕ. ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᕗᒍ ᐅᖃᓕᒫᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕋᕕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖃᕐᒪᖔᓯ ᐊᑐᖅᑎᐅᑎᓪᓗᓯ

ᐊᐱᖅᑯᑎᔅᓴᖃᕈᕕᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦᑎᓐᓂᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᓪᓗ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᓯᑕᓯ ᐱᔨᑦᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐅᕗᖓ 1-866-710-4200 ᐅᕗᖓᓘᓐᓃᑦ customercare@qec.nu.ca

ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ