ᑮᓇᐅᔭᖃᐅᑎᑦ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᐃᓪᓗ

ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐅᖄᓚᕕᒃᓴᖅ: 1-866-710-4200

ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᓂᖓ

ᖃᐅᔨᔪᒪᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑭᑭᒃᓕᒋᐊᖅᓯᕙᖕᒪᖔᖏᑦ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᖕᓂᑦ? ᒫᓐᓇ ᓈᒻᒪᒃᓯᔪᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᒡᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᑮ ᓇᐃᓴᐅᑏᓪᓗ ᖃᓄ ᑐᑭᖃᖕᒪᖔᖏ.

ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᒥᑦ

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᒃᑯᑦ ᓱᒃᑲᔪᒥᑦ ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᒃᑯᓪᓗ ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᖕᓂᑦ ᑭᖑᕙᖃᑦᑕᖁᓇᒃ.

ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᖅᑖᖅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᓯᕗᑦ ᐱᔪᒪᔪᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᔨᓄᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫ ᐊᑭᓕᑦᓴᒥᓂᒃ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐱᑎᑕᐅᕙᓕᕐᓗᑎᒃ.

ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ ᑭᖑᕙᖅᑐᑦ

ᑭᖑᕙᖕᓂᐊᖅᐱᑦ ᑕᖅᑭᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᒃᓴᖕᓂᑦ?  ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᑲᒪᔨᒧᑦ ᐅᖄᓪᓚᓗᑎᑦ ᑭᖑᕙᓯᒍᑎᒥᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᓂᒃᑕᐅᖁᓇᒃ.

ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ

ᓄᑭᓪᓚᐅᑎᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓂᑦ.  ᖃᐅᔨᒪᕕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᖕᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᑐᖅᑎᐅᓪᓗᑎᑦ?

ᐃᑲᔪᖕᓂᐊᖅᐳᒍᑦ! ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᐅᑎᖕᓂᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ  ᐅᖃᓕᒫᖕᓂᐊᕋᕕᐅᒃ ᑐᑭᓕᐅᕆᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᓪᓗ. ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᖄᓚᖃᑦᑕᖁᕙᕗᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ 1-866-710-4200 ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ customercare@qec.nu.ca ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖕᓂᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖕᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᑎᖕᓂᑦ ᑕᖅᑭᒧᑦ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᖕᓂᓪᓘᓐᓃᑦ.