ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ

ᑕᓪᓕᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔾᔪᑎᒋᔭᖏᑦ: ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ − ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔨᓯᒪᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ. ᐊᑕᐅᓯᓪᓗᐊᑕᖅ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᓐᓇᕐᓗᓄᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ.

ᑐᑭᒧᐊᒍᑏᑦ ᑐᙵᕖᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓐᓂᒃ ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᑎᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᓯᕗᒻᒧᐊᒍᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᔪᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᖢᓂᓗ ᑐᑭᒧᐊᒍᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓐᓄᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ:

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ: ᐃᓅᖃᑎᑦ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ, ᐱᖃᑎᒌᖕᓃᑦ ᑲᒪᔾᔪᓰᓪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒧᑦ.
ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ: ᑐᙵᓇᕐᓗᓂ ᐃᓅᖃᑎᒧᑦ, ᑐᙵᓇᕐᓗᓂ ᐃᓚᐃᓐᓇᖅᓯᐅᙱᓪᓗᓂ.
ᐱᔨᑦᓯᕐᓂᖅ: ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᐱᖃᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᖃᑕᙳᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ. ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᓪᓗ.
ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᖅ: ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᖅ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᓪᓗ.
ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ/ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᕐᓂᖅ: ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᖁᙱᐊᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓇᔪᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᓪᓗ.
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ/ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᖕᓂᖅ: ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ.
ᖃᓄᖅᑑᕐᓂᖅ: ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓇᓱᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᓂᓗ.
ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ: ᓄᓇ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒍᓗ, ᓂᕐᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᖓ.