Angiagiyauyuq

Katitiqnigit Atuqnigilu Nanminiq Hivuniqhijutinik

Nanminiq hivuniqhijutinik tukiqaqtuq hivuniqhijutit ilitariyaulaaqtumik inukmik, atianiklu, turaaqtaqvianik, sainiutaanik, ahiiniklu hivuniqhijutinik pijutiqaqtunik inukmik. QEC-kut katitiriniarunaqhivut nanminik hivuniqhijutikhanik ilvit ila:

  • Agiruvit pivagiaqni atuqpaalirutikhanik titiqanik qaritauyakut, SMS-mi titiraqhimayunik tuhagakhanik, kiuguvit havaakhat nuikpata ahiiniklu tuhaumajutinik.
  • Qungiaruvit naunaipkutiknikluniit titiraruvit qungialiugaptikni.
  • Ilauguvit akitaqutautiptikni atuqpaalirutiniluniit.
  • Participate in one of our surveys or other customer research.
  • Uqaqatigigupkit pularupkiluniit QEC-kut Kivgaqtugainik Munarijutinik ahianiqluniit uqaqatigiuuptiguut QEC-kuluniit pilaaqtunik havaktunik uqauhiqnik, apiqutiknik ihuigiyaqnikluniit.    

Munarinigani Nanminik Hivuniqhijutinik

QEC-kut pivagait angiagiyatit ihumagitiaqhugit ila atuqniqaqmata uvaptiknit. Taimatauq, QEC-kut ihuaqhaihimayut munariyaagani nanminik hivuniqhijutigiyatit pihimayavut munariyavut pihimainariaganilu ihuaqtumik titiqiqijutinik, nutauniqhanik takunaqtuniklu ilipqamatiarutinik munariyaagani atuquyaugitut atuqniginik, ihuaqhaqniginik uqauhiriniginiklu nanminik hivuniqhijutikhanik pihimayaptiknik munariyaptikniklu. Mamiana, katitiqnigit tuyuutaunigiluniit hivuniqhijutit qaritauyakut ahiaguluniit inuit atuqpagainik tuhaumajutinik uqariiyariaqlugit piyaulimaginiganik tamaat piyuagiluni pilimaginmat munariyaaganiluniit aturiaqagitut atuqniginik. Taimainiganit, QEC-kut nalunairiaqlugu pilimagitut munariyautiaqniginik taimaitut hivuniqhijutit.  

Uqaqniga Nanminik Hivuniqhijutinik

QEC-kut uqalimagitut, himiqlugit, atuqtilugit, niuvrutigilugit ahiaguluniit nuugiaqlugit nanminik hivuniqhijutigiyatit pigahuanut ilauyunut agiqaaqtinatit, kihiani ahiagut iniriiqhimaniqat uvani.

Qungiaqnigit Qungialiugavut Qaritauyami

Taimaginaqtuugaluaq, qungialaaqtutit qaritauyami qungialiugaptiknik qauyipkagilugit uqaqatigihimaitumikluniit QEC-kut, uqaqhimaitumik tunihigilutilu nanminik hivuniqhijutinik. Kihiani, qungiakhaq katitiriniaquq qaritauyami aturiaqaniga turaaqtaqviinik tamaita qungiaqtut qungialiugaptiknik ahiiniklu ilagiyainik hivuniqhijutinik ila makpiqnigit tuukhigauyut, qiniqhiajutit qanurituunigit, aulaniqmi atuqtuup hivituniganiklu qungiaqnignik qungialiugaptiknik. QEC-kut atuqpaktut uumiga hivuniqhijutimik kagiqhimayaagani qungiami hulijutinik QEC-kut amiriyaagani ihuaqhivaaliriaganilu qungiaqtauyuq.

Kihiani, ilagit takuukhauyut qungialiugaptikni piquiniarunaqhivut iliurariagani atiriyat, turaaqtaqviit, hivayautivit napaa, titiraqhaqvikpit turaaqtaqvia, akmaijutilu atuqhimayat. Naunaipkutigiyatit hivuniqhijutit atuqtauvaktut pipkariaqni ilalu munariyaagani ikayutikhat tukhiqtatit. Tuukhiqniarunaqhiyugulu naunaitunik atulaaqtunik ilagiarutinik hivuniqhijutinik, atuqtakhaqnikluniit piqulutit ilauyaaqni atauhiqmi kivgaqtuqtaptiknik ilituqhautini naunaiyautiniluniit. Ilauyumaniruvit, atuqpaktavut atulaaqtuq hivunikhijutikhanik naunaiyaunmilu qanuriliniganik ikayutauyaagani kagiqhitiariaptikni kivgaqtuqtaptiknik ihuaqhatiaqlugulu hanayavut ikayutilu atuquyauyut, atuqpaalirutit, hulilugaaqviuyulu.

Ilauguvit akitaqutautimi ilauguviluniit atupaalirutikhami, katitiriniarunaqhivugut atiqnik, turaaqtaqviknik, hivagautivit napaanik, qaritauyami titiraqhaqviknik, ahiiniklu hivuniqhijutikhanik tunihiyaqnik. Atuqpaktavut ukua hivuniqhijutit munariyaagani ilauniriyat akitaqutaunmi atuqpaalirutauyumiluniit. Ilauliqniriyaqni akitaqutaunmi atuqpaalirunmiluniit, piniarunaqhivaqut agirutit tuyuriaptikni iliqnuut hivunikhami atuqpalirutinik tuhaumajutinik. Akitaqutaut atuqpaaliruluniit munariyauniqat uvaptiknit atautimiluniit amigaitqiyaniluniit munariyiuyunit, nanminik hivuniqhijutigiyatit avanmut atuqtauniarunaqhiyuq munariyilu, uqautautiaqtumi katitiqtaunigani nanminik hivuniqhijutigiyatit. Munarigitaquut atuqniga, uqautauniga ilipqamatiaqnigaluniit nanminik hivuniqhijutigiyaqit ahiinit munariyiuyunit, atuliquiyugulu ihivriuqhiyaaqni ukua agiagiyauyunik tuhaqtijutait uqauhiiluniit.

Atuqpaktavut ukua hivuniqhijutit ikayutauyaagani uvaptikni tukihiatiaragani kivgaqtuqtavut, ihuaqhivaaliriagani hanayavut ikayutilu atuqtitumayavut, atuqpaalirutit, huliviuyulu ikayuqtuilutaluniit tikuaqhiyaagani niuviqvikhamik humiiniganik ihuaqhivaaliriagani kivgaqtuqtaptiknut ikayutiptiknik, hanayaptiknik, ikayutinikluniit atuqtitiyumayaptiknik, huliviyulu, atuqpaalirutilu.

Inujuhiqnik Tuhaqtijutit

Qungiakhap pipkaqniarunaqhivaatit atuqtakhaqnik uqauhiriyaagani titiraqtavut talvani pigahuaniluniit ilauyunik inujuhiqni uqaqatiriigutini qaritauyami, ilaliutivikni atuqtakhanilu. Qauyimaniaqutit uqaqatiqaruvit qaritauyami uqauhiptikni talvani pigahuaniluniit ilauyunik inujuhiqni uqaqatiriigutini qaritauyami, ilaliutivikni atuqtakhanilu, tunihiniaquuqtutit QEC-kunit aturiagani hivuniqhijutikhat pijutiqaqtunik inujuhiqnik tuhagakhani, ila atiriyat, atutat atqit, qarutauyami turaaqviit, kinauniriyaqni piksat hunauniriyaqniklu ila aguut aqnaqluniit, atuqtitaagani uqauhiuyut ilaganiluniit aulanigata qaritauyami qungiakhap, ilauliqnigani, atuqniganikluniit. Ilalutauq, pipkaiguvit hivuniqhijutikhanik inujuhiqnik tuhaqtijutini, QEC-kut atulaataat una hivuniqhijut iliknut nalaumatialiriagani atuqtat qunqiakhani pigahuaniluniit inujuhiqnik uqaqatiriikvikni qungiakhani, ilauliqnigani, atuqniganikluniit, pipkaqtauyaaqnilu ahiinik hanahimayunik ikayutinikluniit tukhilaaqtaqnik.

Aalaguqnigit Angiagiyauyunik Itqaijutip

Angiagiyauyunik itqaijut nutaaguqtitaulaaqtuq qaguguraikpat kauyimanaitumik. Havaariyat atuqhutit qungiakhamik naunaiyariagani nutaaguqniganik agiagiyauyunik itqaijut iliyauniaqmat qungiakhamut. Piquyafi takuyaagani una agiagiyaukyunik uqauhiq ilani nutauniqhanik hivuniqhijutikhanik nanminik hivuniqhijutiptiknut pigiarutinik.

Uqaqatigiyaagani QEC-kut

Uqaqatigilaatatit QEC-kut ilvit:

  • apiqutikhaqaqniruvit uqauhikhaqnikluniit uumiga aniagiyauyunik itqaijut,
  • aturumanirukni, nutaaguqtiklugu ihuaqhaqluguluniit nalaumagitut nanminik hivuniqhijutauyut, uvaluniit
  • ahiani apiqutikhaqaruvit ihuiguhukuviluniit qanuq nanminik hivuniqhijutauyut atuqniginik QEC-kunit.