Maligaliqinikkut

Nanminiqarmata  Qaritauyakkurutikhanik

Hamna  qaritauyakkurut nanminiriyauyuq aulapkaktauplunillu Qulliq Alruyaqtutinik ıkumadjutiit (QEC) atannguyaqarviqaqtut talvani Qamanittuaq, Nunavut. Titiraqarvikkut titiqiqiviat  Qamanittuaq, NU X0C-0A0 QEC atiqaqtut imatut Nunavunmi Pauvvaqarviit aullapkaiyullu pauvvaqarvikhanik tamaini  25 nunallaangini Nunavunmi.

Angirutikharnik naunaikhitikhat atuqtakhangillu atuqtaunikhanut

Hivuani atuliqtinagu qaritauyakkurutikhaq, ihuatqiyauhunguyuq ihivriurupkit hapkuat QEC-kut naunaikhitikhat atuqtakhangillu aturnikhainik naunaiyakhimayut hamani. Ilainik tamainikluuniit atuqtaunikhainik uma qaritauyakkuurutikhap pidjutaanut naunaikhitikhat atuqtakhangillu. Naunaikhittiadjavutit hapkuat naunaikhitikhat atuqtakhangillu atuqtaunikhait allanguqtauniarunakhiyut uvaluuniit nutannguqtaulutik QEC-kunit qakurunguraikpat tuhaqtitihimaitumik. Atuqhimarutitit uminga qaritauyakkurutikhamik kinguani allanguqtaunianit kigliqarniaqtut pidjutikharnik angirutimiklu kitunik nutaanik naunaikhitikhat atuqtakhangillu. Ilviinaq munariyakhatit atuqiuplutit uminga qaritauyakkurutikhamik ihivriuttiaqpaklugit hapkuat naunaikhitikhat atuqtakhangillu atuqtaunikhainut. Angikhimaitkuvit, ilanginik QEC-kut naunaikhitikhat atuqtakhangillu atuutikhainut, atulimaitatit uvaluuniit tautulimaitat hamna qaritauyakkurutikhaq.

Aturnikhanik qaritauyakkurutikhamik angiqtauhimaitunut pidjutikhanik

Atuqtakhangitat hamna qaritauyakkurutikhaq hunanutliqaak ihuinnarutaullayunut pitquyaungitunutlu hapkunanga naunaikhitikhat atuqtakhangillu tamainutlu atuqtaunikhainut nunani, avikturhimayumit, Kanatami, nunaryuami ahianillu maligatigut uvaluuniit maliruagakhat maliqatquyauhimayunik atuutikhanik hamna qaritauyakkurutikhaq. Atuqtakharingitat qaritauyakkurutikhaq qanuqtutliqaak ihuirutauniaqtunut, pillimairutauniaqtunut, tattatpallarumik nutqarniarmata ingutaimairutilutik, allanit atuqtiuyunit quviagiplugit ihuariplugitlu qaritauyakkurutikhaq.

Maniliurutikhaungittut

Hamna qaritauyakkurutikhaq iluaniittullu atuqtakhaliukhimayut inungnit maniliurutikhaungittut. Adjiliurutikhangit pidjutikhainik qaritauyakkurutimit titirautainik uvaluuniit atuqtakhanik ikiglihimayukhat atauhiinarmik atauhirmit qaritauyamit iningnut atuqtakharnik, maniliurutikhaungittut . Aturnikhainik adjiliururnahuaruvit pidjutikhainik titiqanik titiraqtakhanikluuniit pidjutaulimaittuq atianik hunatliiqaak pilaarutaiikhainut, piksaqaqtumikluuniit naunaitkutanik uvaluuniit naunaikutit ilitagidjutikpiutigiyauyunik hainik QEC-kunit, pidjutiqaqtut hapkuninga pittailitikhanik. Piyukhaungittutit, ilingnik,uvaluuniit angiqtaqharingitatit aallnik inungnik uvaluuniit  pipkailutit imatut:

 • aallanguqtiglugit  Iluaniittunik uvaluuniit atuqlugit maniliurutigikhanut aturahuarlugit, uvaluuniit atulimaitatit inungnut takuyakhanguglugit, atuqtitlugit, niuvrutigilugit uvaluuniit akiqaqtumik atuqtitlugit;
 • unngavaqtiqlugit uvaluuniit aallanguqtiqlugit naunaikutit ilitagidjutikhainik,uvaluuniit aallanik piutigiyainik naunaitkutikhainik talvanga Iliuanniittunit; (c) tuniyakhagingitatit IIluanniittut aallamut inungmut;
 • amihunit atuqtaunikhainik qaritauyakkuurutit;
 • avalulirlugu qaritauyakkuurutit;uvaluuniit
 • hivuagut angiqtauhimaitkuvit titiqamik tuniyaungitkuvit angiqtaudjutikhanik atannguyauyumit QEC-kunit.

Tuyuutauhimayut piutigiliqpaktait QEC-kunit

Ilangitluuniit tamaitallu uqaqtauhimayut titiraqtauhimayut, uqautihi, iumaliurutihi pitquyahi, ihumaliurutihi aallallu tuyutauhimayut uqautauhimayutlu, tuyutauhimayut uvaluuniit tuniyauhimayut ilaurutikhanik atuqnikhainik  hamna qaritauyakkurutimik, piutauliqhunguyut piutiginiaqtaillu QEC-kunit. Taimaitut uniqtuutit, tuyutauhimayut uvaluuniit tunihiyumadjutit tuyutigiyatit maligatigut piutigiliqhunguyait QEC-kunit pilaarutait, atiinik piyumayainik tamainik naunaikutit ilitagidjutikhainit aallaniklu tamaita qauhimattiarnikkut nanminiriyanut titirauyakhimayut tuyuutahimayut. Taimaitumik, QE-kut piutigilikhunguyait tamaita pilaarutait, atiinik piyumayainiklu tahapkunainaungitunik atuqtaunikhainut, maniliurutikhanut ahiagutluuniit, kitunikliqaak tuyutauhimayut talvuunaluuniit qaritauyakkurutikkut. Taimatullu, QEC-kut piyakhaitut tuyuutauhimayunik hiamitiktakhaungitunik, akiliqhilutikluuniit uvaluuniit maniliurutikhanik niuvviktaukpata tuyuutauhimayunit uvaluuniit kiudjutikhanut kitunutliqaak atuqtunit tuyuutainut. Taimaitumik, apiriyaptigit tuyuruigluta tuniyakhanik tuniyumangitkupkit QEC-kunut.

Angiruvit tuyuutigihimayatit qaritauyakkurutikkut ihuinarutauyunik  pilaarutainik pingahuanut ilauyunut, ilauyullu piutigiyainik naunaitkutikhainik, naunaikutit ilitagidjutikhainik, hiamitigakhaungitunut uvaluuniit aallaplu inuup pilaarutainik. Angiqtukhauyutit tuyuutigihimayatit qaritauyakkurutikkut piqaqtukhaungitut ihuinnarutaulayunik, ihuigiyaudjutinik kangunaqtunikluuniit hunanikliqaak. Ilivit, kihivit munarittiaqtakhariyatit, titiqanik iluanniittunik tuyuutigihimayangnik. Taimaitumik, QEC-kut pilaarutiqaqtut ungavaglugit igitlugitluuniit tuyuutauhimayut nalvarumik ihuittunik tuyuutinik.

Naunaiqtauhimayut naunaitkutitit tuyuutigihimayatit katitiqtauhunguyut, atuqtaulutiklu uqaqtaugumik maliktakhait maliqayakhanik talvani Hiamitiqtukhaungitunik Naunairutikhami.

Takuyaqturvikhanik pinguanut atuqtauyunik qaritauyakkurutinik pivikhaqautikhaniklu

Tamna qaritauyakkurutikhaq piqaqtuq takuyaqturvikhanik aallanut qaritauyakkurutinut piutigiyaungitunut, munariyaungitutlu aulapkaqtaungitullu QEC-kunit. Imaitunut, QEC-kut pipkailimaitut, munaqhilimaitut uvaluuniit akiliqtakhanut nallaumayunik inikpiakhimadjutanut naunaitkutikhat uvalunniit qaritauyaliqutikhanik, aallaniklu atuqtakhanik adjiliuqtauhimayunik talvanga  piyauhimayunik takuyaqturvikhainit uvaluuniit qaritauyakkurvingnit talvani takuyaqturvikhanit. QEC-kut piyakhaliukhimaitut takuyaqturvikhanik qaritauyakkurutikhani talvungavikhanik angiutaulutikluuniit takuyaqturvikhanik, hapkuat ihuaqutikhaliukhimayait takuyaqturvikhat ihuaqutaukaffuktunik. Ilvit munariyakhatit uuktuqquyauplutillu, hungiutinahuaklugit naunaikhitikhat atuqtakhangillu, maligaitigut hiamitirnaitukkutlu naunaitkutikhanik nalliani pingahuanit atuqtauyunik uvaluuniit takuyaqturvikhanik qaritauyakkuurutikhanut aallatqingungmata ilanginit  qaritauyakkurutikhanit.

Atuutikhanik titirannuat iliuraqpaktut (cookies)

Hamna  qaritauyakkurutikhaq piniarungnakhiyuq, qakungunguraikpat, aturungni qaritauyakkurutimit qinikhiadjutikhat  qauyimayauyut imatut titirannuat iliuraqpaktut (cookies).’ Titirannuat iliuraqpaktut (cookies) mikkatannuanguyut titiqat tutqumaviit titiraqhimayut Qaritauyakkurunmi (Internet server) aallamut Qaritauyakkurutikhami atuqtup qinikhiadjuta naunaitkutit tuyutauyarangata avatingnut. Titirannuat iliuraqpaktut (cookies) piqaqpaktut qaritauyakkurutip “ ilihimayainik” hivulliqpami taiguaqpaktaillu qaritauyakkurunmit iliuraqtauhimayunit.

Hunauvali Titirannuat iliuraqpaktut (cookies)?

Titirannuat iliuraqpaktut (cookies) ihuaqutauyut ilagiyauplutiklu qanuqtut Qaritauyakkurutit (Internet) havaktauvagiakhainut atauhirmut turrangadjutit qaritauyanut tutqumaviit qinikhiadjutitlu uttiorangavit. Takuurihimaguvit uminga qaritauyakkurutikhamik turraaktitpaktatitlu atirnik titiragakhaitumik, ilingnut turrangavikhanut, hamna pipkaktauhimayunakhiyuq imaitumit Titirannuat iliuraqpaktut (cookie). Titirannuat iliuraqpaktut (cookies) taimaqpaktuq qimakkangangni qaritauyakkurutikhaq. Amigaitut qaritauyakkurutikhat ihuaqhaqtauhimayut titirannuat iliuraqpaktut (cookies) ihuaqhiyaullayut pittailitikhanik hapkuninga titirannuat iliuraqpaktut (cookies) uvaluuniit naunaikhilutik  titirannuat iliuraqpaktut (cookies). Pittailipkarahuarungni tamna titirannuat iliuraqpaktut (cookies) turrangayunik talvunga qaritauyakkurunmut, atulimaitatit tamaita qaritauyakkurutip pidjutihainik, qiniqtaaktatit kihimi qaritauyakkurutikhamik ayukharnaitumiklu.

Atuqtup qauyimayakhait

QEC-kut piqaqitait iluanniittunik qaritauyakkurutikhat ihuaqtumik aulanikhainik kilikhiyakhaitumiklu, atuqtakhangillu uvaluuniit ilaudjutikhainik qanuritunikliqaak, uqaqtauhimayunik  naunaikhimayulluuiniit, pidjutainut ayuqtakhanik maligainut. QEC-kut naunaikhitikhat nutannguqtauyukhat qaritauyakkurutikhanitut, nallaumalutiklu ayurharnaitumik ihuirutinik atuutikhanik  qaritauyakkurutimik, QEC-kut akilikhilimaitut ilanganik tamainikluuniit pidjutainik, akiliqtuutikhainik atuqtakhanginiklu pittiarutikhainik qaritauyakkurutikhamik iluanniituniklu, qilamiurutikhanik, havaakhanginikluuniit, ilauyullu; akiliqtuktakhangit atianik, nallaumaniinik, iniqtittiakhimayainik, niuvrutaulayunut qanuritunut pidjutikhanik.

Unaluttauq, QEC-kut akiliqhiyuitut atuutikhanik qaritauyakkurutinik, aulladjutkhanikluuniit or qaritauyakkurutinik, iluanniittunikluuniit, ikayuutikhanikluuniit talvanga, nutqangalimaitut ihuilimaitutlu; ihuiqqat ihuahiyauhunguyuq; tamna qaritauyakkurutikhamik aulladjutaillu piqangitut ihuirutikhanik aallanikluuniit nakkuhuirutikhaitut. Taimatullu, naunaiyautikhat nutannguqtauvaktut atuqtakhainit ahianit QEC-kunit imatutlu  QEC-kut akiliqtakhanik pilimaitut munariyakhaniklu nallaumanikhainut naunaikhitikhanik. QEC-kut akiliqhilimaitut akhiruqtauhimayunik, ilauyullu aallangayut, pidjutaungitut akhiruqtaukpata, talvanga atuutikhanik iluanniittunit qaritauyakkurutit.

Maliqaplugit qulaniitut, QEC-kut akiliqhipkaqtaulimaitut hapkuninga:

 • nutqautauhimayut,  ihuiqhimayut, kayumikhimaningit uavluuniit nutqautaullayunik allanik  qaritauyakkurutikhamik qaritauyakkurutikhanik pivikhaqautikhanik, atuqtakhaliuqhimayavut, tutqumavivut uvaluuniit ilagiyainik, hunanikliqaak pidjutauyunik;
 • maniliungitpata uvaluuniit ahiruqtuqaqat niuvviktauhimayunik, ilikhamingnik hanaihihimayut, hannivaihimayut qanuriliurutikhalluuniit naunaiyakhimayarnit tuniyauhimayunik qaritauyakkurunmi;
 • maniliungitpata ahiruqtuqaqatluuniit akiliqtuiyup amigaitilanginik, aallanit amigaitilanginik turragayunik turrangangitunikluuniit  ihuiqhimayut atuqtakhaptingnit,pingahuanit havaqatigiiktunit atuqtakhat, pauvvaikallakpata, angiqtauhimaitumik piyaukpata, kukiktaukpata amigaitilanginik titiqat, qaritauyat qaritauyanut nakuuhuirutaullayut, ayukhautiqaqtitiniaqtuq naunaitkuta atuqtaptingni pingahuanit havaqatigiiktunit atuqtakhat, atuqtakhanut ihuingayut hugingitkuptigit uvagut;
 • nutqautauhimayut,  ihuiqhimayut, kayumikhimaningit uavluuniit nutqautaullayunik allanik   pivikhaqautikhanik, atuqtakhaliuqhimayavut, pittailiyiitunik;
 • pingahuanit havaqatigiiktunit atuqtakhat inungnit ahianik takupkaidjutikhanik tuhapkaidjutikhaniklu pivikhaqautinit, qaritauyakkurutikhat pivikhat, alruyaqarvikhat, nunani atannguyat naunaitkutikhaniklu atannugyanit; uvaluuniit
 • hunakutliqaak huliakhat uvagut pittaililimaitavut.

Piksaaliuknikmun

Tamaita piksaliukhimayut piksatlu atuqtauvaktut qaritauyakkurutikhamik piyauhimayut QEC-kunit aulayukharnik ihuaqtumik ukpiriplugitlu ihuaqtumik piyauhimayut atuqtauyukhanik. Kihimi, angiqtauhimaitumik atuqtaukpata piksagiyarnik atuqhutik uqarvigidjavaptigut. Taimatullu, adjikivyaktut piksat piksaliukhimayutluuniit hiamitiqtauyuitut.

AANNIRTUQAQNIARUNGNAQHIKPAT

Aturuffiuk qaritauyakkurutikput,qauyimayutit angiqhimayutillu aturnikhainik ilvit kihivit   qayagiyakhatit, munariyakhatitlu ilvit akiliqtukhanik tamainut pivikhaqautinut atrnikkut turragayunik atuutikhanik qaritauyakkurutikhamik taimatullu QEC-kut akilikhilimaitut akhiruqqata qanuqtutliqaak, pidjutauyunut pidjutaitunutluuniit, aturnianit qaritauyakkurutinit.

Nainarhimayut Tuhaktiititjutirhait

QEC-kut ihuaqtumiknaunaikhinahuaqpaktut atuqtakhamingnit, kihimi, QEC-kut pinahuayuitut naunaiqtakhanik ihumagiyauyuniklu piyauhimayunik qaritauyakkurutikhamik nallaumayakhainik, ihuariakhainik iniqhimayakhainiklu. Naunaiyautikhat ihumagiyauyutlu talvaniitut qaritauyakkurutikhamik iliyauhiayut inungnit atuqtauyukhanik naunaiyautikaffuyukhanik ilanillu aallanguqtauvaktut ilitturipkaihimaitumik inungnik. Hunatliqaak talvaniitut qaritauyakkurutikhamik pidjutaitut maningmik, maniliurutikhamik, maligatigut, taaksiiyautinik, uvaluuniit uqaudjinikkut, atuqtauyukhaungitut maniliurutaunahuaklutik ihumaliurutigilugitluuniit. Piyukhauyutit ihuaqtunik kituniklu ayuikhattiakhimayumit uqaudjimit manikkut ihumaliurnatit.

Akiliqtauyukhat Piyaquqtunut

Angiruvit pittaililugu, akiliqtauyukhanik piyaquqtunut QEC-kut, havaktiillu, aulapkaiyiit ilauyullu aallat ayukhaqtitingitut tamainit akiliqtauyukhanit, akiligialiit, akiliqtukhat ukunanga, iluiyagiyavit akikhainik, turrangayunik ihuinarutauhimayunut naunaikhitikhat atuqtakhangillu atuqhimayarnik.

Maligaliuktait Maliktakhanut nunanganillu

Aturupkit hamna qaritauyakkurutikhaq munariyauniaqtuq, piyauyuq pipkaidjutaugumilu angiqatigiikhugu uumunnga maligangit Nunavut unalu maligangit Kanatap pittaarumi.talvani. Taimailiuravit angiqtutit atauhiinarmut avaliitumut nunani apiqhuiyiryuangiklu Nunavutip, maligatigut pidjutaukpata talvanga uvaluuniit turrangayunik atuurupkit hamna qaritauyakkuurutikhanik.