Uuktuutit

PAUWAQTUUTIQAQTUNUT MUNARINIQ HIVAYAUTA: 1-866-710-4200

Pauwaqariami Apirhuut Uuktuut

Pauwaqarumaliruvit, pauwaqtuutiqariamilu, nuuliruvit piiqtaugumagukniluuniit pauwaqnik, tuniyukhauyutit iniqhimayuq pauwaqtuutikhamik apirhuut uuktuutimik Pauwaqtuutiqaqtunut Munariniq havakviptiknut.

Alruyaqtuqtunik Pauwaqutikhamut Uuktuutit

Pauwaqutikhamik ayurnaittuq tuniguvit iniqhimayumik Alruyaqtuqtunik Pauwaqutikhamut Uuktuutimik. Uvva qilamiurut ikayuut: alruyaqutimut kaantraktuutiqaruvit, ikayuqtaaqtaatit iniqtiriaqni.

Ilanganik Pivallianiq Uuktuutit

Igluliqtiuvit igluqpiliqivilluuniit Ilanganik Nunavunmi? Tuniyukhauyutit Ilanganik pivallianiq Uuktuutimik pauwaqaliriaqni.

Qulliqtiliriniqmut Uuktuutit

Piliuqtiuyut, igluqpiliuqtutlu haamlangilluuniit qinirhiayut tadjakaffukmik qulliqtiriniq humilikiaq apiriyauyut qaritauyakkut pilugu tamna Qulliqtiriniqmut Uuktuutikhamik iliuraigiaptikni ihuarhiluguluuniit qulliqtiliriniqmik.

Naluvit kitut uuktuutimik iniqtiqtakhanik? Hivayaquyaffi Pauwaqtuutiqaqtunut Munariniq hivayautaanik uumani 1-866-710-4200 qaritauyakkut titiraqluguluuniit customercare@qec.nu.ca.

 

Titiraqhimaniit