Nutqaqtilugu

AKILIKTIUYUT HIVAYARVIQHAAT: 1-866-710-4200

Nuliguvin hilataaniluuniit nunaptingnik, piiriami pawat Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiitkuni (QEC), piyaqtaqtuq akitumik. Akiliktuihimaaqtuq atauhignik havagvik aullaligivin Ikayuqtauyanut Munaridjutikhanut uqaqlugu piyagumaqta.

Qanuqtun piiriami Atatarutit

  1. Qaritauyakkut pilugit titiqqat, naqitlugu hamna.pilimaiguvin tapkuat titikat qaritauyamin, uqaqvigilugit havagviptingnut Ikayuqtauyanut Munaridjutikhanut 1-866-710-4200 uvalunin customercare@qec.nu.ca tuyuqtauniaqtutin atauhgmin titiqivikgurut, qaritauyakulu, kayumikturutlunin ilingnun. Havaktukhat titiqqat piginagialgit Havakviptingni Munaghiyunun. Munaghiyunun havagvia Nayuqtaata Apqutaa, naqitlugu hamna.

  2. Tuyuqlugu havaktukhat titiqqat naunaitkutiqaqtuq titiraq Munaghiyunun Havagviptingnun titiqqivikkut, arritilugulunin, qaritauyakkutlu uvunga customercare@qec.nu.ca. naunaiyagumayut tuyuqviata nayuqtaata Apqutaalunin, naqitlugu hamna.

  3. Naunaitkutin pawangun piyagnahuatat titiraqhimayuq titirami. Akiliktuqhaq ihaquahiqtauniaqtuq tuyuqtauniaqtuqlu qiuqutimun titiqivinmun. Akikangit unguvaktitiumaguni pawat, atugatkqaqguvinlunin atugaqangitguvinlunin ilauniaqtuq tamunga akiliktiuyukhat.

Aallanik ilitturipkaitjutikhanik qanurli piiniagaluaqa unguvaqtiqniq, naqitlugu hamna. Tairugumaguvit Naunaidjutit. uvalu Atuqtaghat. Apiqutiqaguvinlunin, hivayaqluta umunga 1-866-710-4200 qaritauyakunulunin customercare@qec.nu.ca

Titiraqhimaniit