Pawatutikhat

AKILIQTUIYUNUT MUNAQHIVIANUN HIVAYAUTAT: 1-866-710-4200

Nunavumiutauguvit havakvikyauqlunin pawatuktikhaqiuliguvin iglumilunin uvaluuniit ilihaqtiktuimaguvitlunin nutamik iglu napaktitut,Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit(QEC) pipqauyuqtun aalatkinik qilamik ihuaqtunmik pawatunkhanik.

Qanuqtun nutamik Pauwatutikhanik naunaikutani piniaqin

Pawatukqakgumaguvin iglunni havakvikyuamilunin pawaqaqhamiayuq, titiqamik havaktauyukhamik tunilugu Pityaginiatigun Naunaiyaiyiin havaqvitnun. Naunaiyuqlugu nutat akiliqtuiyut akiliktukhat atatjutit hivulikpaminiaqtuq QEC-kutip akilidjut. Ilipqaiyunik akiliqaniaqtuq $20mik uvalu GST igluqatun akiliqtuiyut uvalutauq $40mik uvalu GST havakyuaqvinmi havakaffuktunut uvaluuniit tatqikhiutini atuqtut akiliqtuiyut.

  1. Qaritauyakkut pilugit titiqqat, naqitlugu hamna. pilimaiguvin tapkuat titikat qaritauyamin, uqaqvigilugit havagviptingnut Ikayuqtauyanut Munaridjutikhanut 1-866-710-4200 uvaluuniit customercare@qec.nu.ca tuyuqtauniaqtutin atauhigmin titiqivikgurut, qaritauyakulu, kayumikturutlunin. Havaktukhat titiqqat piginagialgit Havakviptingni Munaghiyunun. Munaghiyunun havagvia Nayuqtaata Apqutaa, naqitlugu hamna.

  2. 2. Tuyuqlugu havaktukhat titiqqat naunaitkutiqaqtuq titiraq Munaghiyunun Havagviptingnun titiqqivikkut, arritilugulunin, qaritauyakkutlu uvunga customercare@qec.nu.ca. QEC-kut tuyuqviata nayuqtaata Apqutaalunin, naqitlugu hamna.

  3. Tunilugit naunaiyautit atiknun, annivia ublua, humi Igluqaqtutit titiqiqvia naunaitkutatlu tunilugin malrunik piuvialuk naunaitkutaat pihimaniaqtut titiqiviani. Atauhik nauniatkut namaktuq kavamatkunit piksaqaqtuq akhaluutituutit, Inuuhimanikkut titiraqmik uvaluuniit SIN naunaitkutaa.

Naunaikhittiarumaguvit qanuqtun atayumaguvin pawatutmik, naqilugu hamna Pitquitjutit qanurittukhallu. Apiqutiqaguvin qanuqtun iliniaqaqta pawatutikhat iglungnun havakyuaqmunlunin,Pitkuyugut illiffi hivayakluta Havakviptingni Munaghiyunun havagvia. uvani 1-866-710-4200 uvaluuniit customercare@qec.nu.ca.

Ayuiqyumirumaguvit qanuritakhanit nutiriniaqa pawatutit, naqilugu hamna.

Aallanik ilitturipkaitjutikhanik qanurli piiniagaluaqa unguvaqtiqniq QEC-kuni pawat, naqilugu hamna.

Qanuqtun nutamik Pauwatutikhanik naunaikutani piniaqin

Akiliqtuiyut nutaamik ilitquiyumayut pawatutikhamik tuniyukhat havaktauyukhanit titiqqat pitaqtut Havagviptingnut Ikayuqtauyanut Munaridjutikhanut. Pitkuyugut tuniyukhaq uuktuutikhaq hivuliqmi ilitquiyukaht pawatuktikhamik. Huunat atuqtakhanit tikitumaktut ummiakkut.

  1. Qaritauyakkut pilugit Alruyaqtutinikhat titiqqat, naqitlugu hamna. pilimaiguni titiraq hivayaqtaqtuhi Havagviptingnut Ikayuqtauyanut Munaridjutikhanut uvani1-866-710-4200 uvaluuniit customercare@qec.nu.ca tuyuqtauniaqtutin atauhigmin titiqivikgurut, qaritauyakulu, kayumikturutlunin. Titiqqat piginagialgit Havakviptingni Munaghiyunun havagvia. QEC-kut tuyuqviata nayuqtaata Apqutaalunin, naqitlugu hamna.

  2. Alruyaqtutinikhat titiqqat tunilugu atiliuhimayumik hanayiyut (Ilihimalugu havaktitauniaguvin alruyaqtuutikhanik katraqaqtun, ikayuqtaqtuq iniktiklugit titiqaq).  Qaritauyakkut tunihitaqtun titiqaq umunga servicedesk@qec.nu.ca, titiqivikkut ayuigiiqhimayut havaqatinut Iqaluit corporate offisiani, talvungautaqtunlu Havakviptingni Munaghiyunun havagvia kayumikturutlunin umunga 1-867-979-7548 uvunga: Electrical Service Application.  TitiqivivutIqaluitluni havagvia titiqiqvia naunaitkuta Havakviptingni Munaghiyunun havagvia nayuqtaata Apqutaa, naqitlugu hamna.

  3. QEC hanayiyut ihivgiuniaqtait inikhimayut uuktuutit. pawatuktikhat ihuaqhaqtitauyumaguni uvaptini nutannguktirutikhanik aulapkaidjutikhanik pawatutikhanut, akiliquyauniaqtutin hivumungatiani iliyami.

  4. akiliqaqqat atautimut ilipkaidjunun. akiliqtuiyut pawaliqturiami maniit tuniyauyukhat. Akilirutikhanut ihuaqhaktauniaqtut ilipkaidjutinik akikhilanga pawatutimut. Pawaliqturiami maniit tuniyuayukhat inmirutluni aggitiyaqta titiqqiqvikutlunin Havakviptingni Munaghiyunun havagvia QEC-kut tuyuqviata nayuqtaata apqutaalunin, naqitlugu hamna.

  5. Hivuliqpami aullaqtinani alruyaknikkut havakhaq, havayakaqlugin aviktuqhimayuni aanniqtailinirmun havagvia pilugit alruyaknikkut laisikhanik. Iniqqat ilihaiyut pawatutikhat alruyat ihivgiuqtauyukhaq. Alruyaqtuliqinirmun Ihivriuqtilluaq angitgumiuq iliurarniq, tuniniaqtut aipanik laisikhanit QEC-kut ilitqulugin pawatutikhanik. Uqaqqatigiyumaguvit Aviktuqhimayuni Aanniqtailinirmun Havagvia, hivayaglugin:

Aanniqtailinirmun Havagvia uvalutauq Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

Nunavut kavamanga

P.O. Box 1000

Station 610

Iqaluit, NU

X0A 0H0

 

 

Kayumiktukkut: (867) 975-5453

Hivayautikkut: (867) 975-5423

Qilamiuqtuqaqqat Hivayauta:(867) 975-1012

Qaritauyukkut: esafety@gov.nu.ca

Naunaiqyumigumaguvit qanuqtun iliniaqaqta pawatutikhat, naqitlugu hamna taigugumaguvit hapkuat Pitquitjutit qanurittukhallu. Apiqutiqaguvin qanuqtun iliniaqaqta pawatutikhat iglungnun havakyuaqmunlunin,Pitkuyugut illiffi hivayakluta Havakviptingni Munaghiyunun havagvia. uvani1-866-710-4200 uvaluuniit customercare@qec.nu.ca.

Titiraqhimaniit