Hiqiniqmit

Hiqiniqmit ikumatyut piyauhimayuq hiqiniqmin tikitpalialianut Nunaqyuamun tikilannuarnut alguyaqtutit huangakhautiginit (ilihimayaungmiyut hiqiniqmin huangakhautit). Qaumaniq ilagiyat uuma huangakhautanit takukhauyuq inuup iyaanut, kihimik tamna Hiqiniq pipkaikmiyurtauq huangakhautainik hilataani takulaqtapta piyainik, tapkuatut qaumaniqpiat, aupayarnilgit, huangakpiaqtut qaumaniqmin kayumikhutiklu. Atutqikhalat hiqiniqmit ikumatyutit havagutai pivaktat hiqiniqmin ikumatyutit alguyaqtutauliqtittugu malgukni pityuhiqni. Hiqiniqmin Piksaliugat Huangakpiaqtut (PV) kikkagiktut nuktiqtai hiqiniqmin ikumatyutit alguyaqtutikkut piksaliuqhugit-alguyaqtutit aktuanit. Hiqiniqmit Uunaqnit kikkagiktut atuqtai hiqiniqmin ikumatyutit uunaqutauninut piplugit ahinulaiqhimanit qanganittunit hunanitlu.

Hiqiniqmin ikumatyutaulaq nunatagauyumi qanugittuq piyaunia, piplugu aktilanga hiqiniqmin ikumatyuta tahamani Hudson Bay tagiup hinaani hutqiyauyuq aktilanganut hiqiniqmin ikumatyut tikittaqta nigingani Quebec, amihuniqha Ontario, tapkuat Kanangnaani Tagiuqmiutat, ilaa hiqiniqmin ikumatyutit tikittat ungalaata nappaa Nunavut pukkitqiyagiya kitutliqak ahiinut ilagiyai Kanata. Tapkuat ayurnaqnigiyai piyut tapkuat hiqiniqmin ikumatyutit katihimaniqhat auyangani tatqiqhiutini amigaqniqhaupluni ukiungani tatqiqhiutini. Tamna uqauhigilgaqhugu, pilaqtuq huli hiqiniqmin ikumatyutit havanguyut, piluaqtumik niginganitniqhani nunaitni Nunavutmi.

Atuqpiaqtuq atutqikhalaq ikumatyutinut uuktugutauyuq havanguyuq, QEC-kut iliyai 11 hiqiniqmin ikumaliugutit qulliliqutiqaqviani Iqaluit ilaliutiplugitlu ikumaliugutinut atuqnit talvani Matyi 2016. Hanaplugit mikhaani 3kW, una atutqikhalaqnia ikumatyutaulat nuktigauyuq ikayuqninut ikumaliugutit nunalipauyami. Una havanguyuq pipkaqtai QEC-kut munagininik ahianguqnit tapkunani hiqiniqmun atuqtauninut atuqtitlugu tuhagakhanik katitiqninut pivigiyat. Atutqikhalat ikumatyutinut havagutit atatyutihimaitkaluaqmata alguyaqtugutinut Nunavutmi qanugitnitlu uuma havanguyup uuktutauniat atuqlugitlu iglugiyauyunut uuktutaunit, tapkuat kivgaqtugauyut pilaqninut atatyutaunit hiqiniqmin kikkagiktunik pilaqnit iglugiyainut ikayuqhiutilutiklu amiakunik ikumatyutinik nunalipauyaup alguyaqtutainut.