Ikayugianganik Munagidjutikhangit

iKAYUGIANGANIK MUNAGIDJUTIKHANGIT HIVAYAUTA: 1-800-710-4200

Pauyautiluangugami Nunavunmi, Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) tunihimaaqtun qayangnaitumik pigiaqaqtunik alruyaqtuqtuutikharnik ikumadjutikharnik tamaini tamaat nunaptingni. Ausuitturmin Sanikiluarmun Qikiktaqyuarmin Qurlurtumun, ikayuutikharnik aituihimaaqtugut akiliktuihimaaqtunun ubluq tamaat. Tapkuat ikayuinaqtavut akiliktuihimaanginaqtun hivutunirmik nunaqagamik aviktuqvingniitunik, piqaqtugut alatqiimik avaliqangitumiklu atuqtunik akiliktuihimaaqtunik. Pidjagiktumik havakhimaanginaqtugut piyaangat ihuaqtumik akiliktuihimaaqtunik ikayuutikharnik talvani Ikayugianganik Munagidjutikharnik ilauyut pigiaqaqtuniklu ikayuutikharnik humiitkaluaqtilutik nunaptingni. Hamaniitugut ikayugianganik!

Naunaiqyumirutikharnik talvuuna akiliktuihimaanginaqtunik akituutaingit akiliktakhaingitlu, ikayuutikhat aituinginaqtavut, naunaitumik naunairutingnik talvuuna QEC-kutni, hivayaqlugitluuniit Ikayugianganik Munagidjutiingit havagviat, naqitlugit atauhiinarmik pigiaqaqtangnik ataani.

Akutiutirvingit Akiliktakhangitlu

  • Qanuq Taigugiaqaqtan Akiliktakhagiliqtan – Ilitugiumaliqin qanuq akikhilaarutikhangit aulaniqaqtun akiliktakharni? Ilitgiliqtukhauyuhi hunauyut tamaita naunairutikharnik nampangitlu hunaungmangaangit.
  • Qanuq Akiligiaqaqtatin Akiliktakhatin – Tunihimaanginaqtugut allatqiinik qilaminuamiklu ihuaqtumiklu akiligianganik tatqikhiutingni tamaat akiliktakharnik ayungnairutikharnik akiliktuiyaangat akilikvikharngani.
  • Tulliiqtumik Akiliktuiniaqtun – Tulliiqhimaliqin akiliktuiyakharnik tatqikhiutin akilikvikharni? Hivayagiaqaliqtun Ikayugianganik Munagidjutikhangit havagviangit akituqyumirnaitumik akiliktakharnik tulliguvit.
  • Ikayugiaqaqtunik Allatqiinguyut – Tunihimaaqtugut alruyaqtuutikharnik allanun katimaviinun akiliktuihimaanginaqtunun. Ilihimavit qanuritumik akiliktuiyanganirmiitutin?

Ikayuutikhangit

  • Katitirutikharnik Piumavit alruyaqtuqtukharnik? – Piqaqtugut piutikharnik! Ilituginahuaqlutin qanuq kaititigiaqaqtutin.
  • Nuuliqtutin – Nuuliguvit humunliqaak Nunavunmi, puiguqtailutin ilitugipkaivikharnik uvaptingnun taima piyaangat alruyaqtuutikhaat katitirutikhanga aulaliguvit.
  • Taimaaqtitinahuaruvit – Piiyagiangat alruyaqtuutikhat akiqangituq ayungnaiturlu; ilitugipkainginaqluta!
  • Uuktuutikhat titiqat – Kituliqaak uuktuutikhat titiqat piumayangnik ikayuutikharnik tuhiqtutin nalvaaqtaugiaqaqtun hamani.

Naunaitun Naunairutikhat

  • Naunairutikhat Atuqtakhangitlu – Taimaitutun allangayut alruyaqtuqtunik, piqaqtugut Naunairutikhat Atuqtakhangitlu. Taiguquyavut ilipfingnun ilihimayaangat munagidjutikhangit akiliktuiyukharnik. 

Hivaqlugit

Ikayugianganik Munagidjutikhangit havagviangit pigiaqaqtun Hivulliqmi Tallimiutmun 8 qangiqan ublaami 5mun ubluumaani hivaquyaqqutlu akiliktuihimaanginaqtun Ikayugianganik Munagidjutikhangit hivayautinun uvani1-866-710-4200 qaritauyakkutluuniit customercare@qec.nu.ca apiqutiqaguvit ihumaliurutikharniqaruvitluuniit. Ayuiqharlutin allatqiinik hivayagiaqaqtangnik Ikayugianganik Munagidjutikharnik havagvianun, naqitlutin hamunga.