Qayangnaitkutikhat

Ayuikharuvit ilingnik qayangnaitkutikhanik pauwatuutinut amaliktakharnik iglungni, iliharvingni, havagvingni, apqutiniluuniit, ilingnik upalungaikhimaniaqtutit qanuriliurutikharnik alruyaqtuutinut qanuriliyuqaqqata ikayuqugitlu inungnik haningniitunik. Puiguqtaililugit hapkuat qayangnaitkutikhat aannirnaitumik pauwaqaqtunik alruyaqaqtuniklu hanaqiyaraiguvit.

Iglumi ingilrutinit Havagvingmillu Qayangnaitkutikhat Atuqtakhahi

 • Amihuvallaanik alruyaqtuqtunik plaktarviit iliriyakhaungittut. Amihuvallaanik alruyanik iliriguvit plaktarvingnut qammidjutihunguyuq alruyaqqarvingnut ikkidjutauluniluuniit.
 • Alruyat puungit quppaqariakhainik naunayaglugit nungullakhimagumik nakkungittut. Alruyat puungat ihuaqutauyuq alruyainut aktuumallaitkutauplunillu quakhalarnaitkutauplutiklu.
 • Pingahuat alruyat kappuurat unngavaktakhaungittuq pauwanut alruyaquutinut. Pingahuat alruyat kappuurat ihuaqutaungmat hanarutinut inglrutinutlu qayangnaittumik atturiangangini.
 • Akhuuktailivaglugit alruyat plaktarvingnut iliyuminaitpata.
 • Tigudjagikhivaktait alruyat ungavirahuarupkit plaktarvingnit, nukkiinakhimaitumik alruyagut.
 • Atuqpaglutit hunngilaitkutikhanik (surge protector) plaktarvikhanik qaritauyanut attuqtuuyanutlu pauwaikayakkat hunngirnaitumik.
 • Ayuikhattiakhimayumik alruyiqiyimik havaktiqaqtukhauyutit alruyalirhipkainahuaruvit alruyainiklu nuttanguqtiripkainahuaruvit nutannguqtiripkailutitluuniit.
 • Niuviglutit hanalrutinik igluplu ingilrutikharnik angiqtauhimayunik Canadian Standards Association (CSA) uvaluuniit atlanit ilitariyauhimayut havaqatigiiktunit.
 • Atuqtakhaungitut alruyaqtuqtut ingilrutit hanalrutitlu qaninnirani hanianiluuniit imaqaqtup imapluuniit.
 • Alyaqarvianit ungavaqaqlugu toast-liurut unngavakhinahuarutvit muqppauyamik ungavalimaikhimayumik.

Meter-nut Qayangnaittumik Atuqtakhat

QEC-kut havaktiit pullaarvigiliqpaktaiut amihut havagviuyut iglugiyauyunutlu akiliqtuiyut qakugungurangat. Ihuaqtumik taiguutikhainik alruyaqtuutainut naunaiyautikhanik meters, havagianginillu ihuaqhainahuarumik alruyaliqqutainik piqaqtitinahuarunmiklu atlanik QEC-kut pivikhaqautikhainik, apikhiyugut inungnik ikayuquplugit qayangnaiyaquplugit iglutik nayuqtainik hilatainiklu. Igluvit hilataanik halummakhivakkuvit qayangnaitqiyauhunguyuq QEC-kut havaktiinut, iliffingnutlu, ilarnutlu ilannarnutlu.

 • Tamayaiyaqpaglugit hanianungauvikhainik meters. Hapkuat ilauyut hanalrutit, ingilrutit, aputit hikuniritlu. Uunnaqutikhat aputip atanungarumik qayangnaqut, apqutauvaktumut pihugviuvaktumut meter-qarvingmut.
 • Pihugvikhauvaktuq hunavaluiyakhimavaglugu meter-qarvingmut. Pualrikhuqpaklugit mayurauttatit igluplu qulanittunik hikuiyaivaglutit. Meter-qaruvit igluvit iluaniitumik, pihugvikhaat meter-mun kakhaikhimavaglugu tamayaiyakhimavaglugulu.
 • Qinmit ipikhimavaktakhat. Qinmit, ikhinaitpiaqtutut itkaluaqtitlugu, ipikhimavaktukhauyuq, avaluqaqtumiluuniit ahinungakhimayukhaq QEC-kut havaktiat iglungniititlugu. Hikhinaittugaluaqtut qinmit ilani ikhinaqhivangmata nayuraqtik hingnagiplugu. Qinmit ipikhimayukhauyuq ahianit meter-qarvingnit QEC-kut havaktiat igluqarvingnungaukpat qayangnaitumik meter-mik takkuuriyangani. Qinmit ukkuaqhimatiyukhauyuq QEC-kut havaktiat iglungnut itiqtukhaukpat naunaiyaiyamini meter-mik.
 • Qinmit ipiqhimayukhaungittut alruyaqarvingnut nappaqutainut. Maliqatiyuiq qayangnaittukhanik QEC-kut havaktiinut qayangnaitkutauplunillu qanuriliyuqaqqata alruyaqarviit nappaqutani.

Havakviuyut Nauyugaingit Qayangnaittumik Atuqtakhat

Alruyaliqinikkut aanniqtaillinikkut tamamik inuit munariyakhangit. Amigaitilaangat pauwaktuqtunik kahaktaunginaqhutik aulaniqaqpaktun havakvingmi nayugaini talvuunalu atugiaqangitun. Qayagiluhi hanigaini aulaliqlutinlu qayangnairutikharnik atuguptik akhaluutiryuanganik kingiktuniklu akhaluutinik taimaitutun qungmuktautikhat, tigumiarutikhangit alruyaliqiyunik, pualrutiqaqtunik, alraqtuqtunik, agyaqtuutikharnik nunani, qungmuktautitlu.

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) hivuani tuhaqtidjutmik naunaitkutikhanik hanayaminik havaktauyuq 3 metanik aktilaangaqaqtuq (10 feet) alruyaqtittinik pauwatuutiqariamilu.

Naunaiqtittilugit QEC-kut hapkuninga:

 • Havaakhaq aullaqtirvia iniqtirviangalu ubluit
 • Havaakhap Humiitauyakhaa
 • Aallanguqtirutikhanik havaktauyunut upalungaiyautinun

Iliugaiyaangat havakvingni nayugainik qayangnairutikharnik titiraqhimayut titiqanuat, naqitlutin hamani.

Akhaluutituqtunik Ayungnautiqaqqan Tuluqtunik Napaqtungit Pauwaqarviingit

Takuguvit Napaqutingit Pauwaqarviit Ayungnautiqaliqtunik

Akhaluutinik ayungnautiqaqtunik ilauqaqhuni napaqutit pauwaqarviit alruyangitluuniit, qayangnairutivaknahuaqpakluhi ihumagilugitlu akhaluutit quakhalaarutiqaqtunik alruyangnin. Ullruyunik aihiruqhimayuniklu napaqutit pauwaqarviit piqarniaqtun qaukhalaarutikharnik taimaitutun ingitkaluaqhutik. Hivayaqlugu nunalaani amigaqhuutiqaqtunik ikayuutikharnik takuguvit ullruhimayunik napaqutit pauwaqviit.

Akhaluutinut Qayangnaittumik atuqtakhat

Piyaqquqatauhimaguvit akhaluutitukhutit tullurnikkuvitluuniit alruyaqaqtunik nappaquttanik akhirukhimayunik nappaquttanik ulruhimayunikluuniit nappaquttanik alruyaqaqtunik, ihumavaglutit akhaluutit aktuutihimayuq alruyanut quakhalarnaqtunut ingniquyaktangitkaluaqtitlugu, puyungitkaluaqtitlugu nivyangitkaluaqtitlugulu. Hilataaniitkuvin akhaluutinik

 1. 10 miitaanik (33 fiitnikluuniit) ungahiktilaanganik idjavutin angiktilaanga iliharviit akhaluutingit aihiniidjavutin ayungnautiqaqtunik.
 2. Uqautilugit akhaluunmiitut nayuqtaaniitqulugit.
 3. Munagilugit nutaqqat pamirhimayatinlu ayungnautmin.
 4. Hivayaqlugit Pailhimatkut QECkutlu 24nik ikaakninik Amigaqhuutiqaqtunik Hivayautaanun uvani 1-867-222-3807.
 5. QEC-kut havaktiit tikitpata, ahinnaungakhiunguyait alruyat akhiruqtutlu ingilrutit qayangnaiyaglugitlu nuutiriangani akhaluut inuitlu akhaluunmittut.

Iluanniitkuvit akhaluutivit

Qayagilutit akhaluutiturit ataaguglutilu alruyat uvaluuniit ahianungaulutit alruyaqarnirmit. Naunaidjavutit akhaluutiryuap aktilanganik ungahikhilutit (imatut 10 miitanik 33 fiitnikluuniit) piyaqqurvingnit nutqaqtinnatit.

Qayangnaitumik akhaluutilimairuvit nutilimaitkungni, nutqangalutit ikayuqtikharnik uttaqqilutit.

Iliugaiyaangat havakvingni nayugainik qayangnairutikharnik titiraqhimayut titiqanuat, naqitlutin hamani.